2 dny volna (z toho 1 den s náhradou mzdy) – v případě, že se ženíte či vdáváte přímo vy. Během těchto dnů by se měl konat samotný obřad.

1 den volna (v případě svatby dítěte s náhradou mzdy) – jdete-li na svatbu svého dítěte nebo naopak svého rodiče.

A – Vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu podle předchozího odstavce.

B – Pracovně lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovně lékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

C – Doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu s náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy.

A – Odvoz manželky do porodnice a zpět

Nastávající otec má v tomto případě nárok na placené pracovní volno pro odvoz manželky do porodnice a zpět.

B – Porod

Pokud by ale nastávající otec chtěl být u porodu, má nárok pouze na neplacené volno.

C – Otcovská

Nárok uplatňuje zaměstnanec (pojištěnec) tím, že předá na mzdovou účtárnu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“. Tento tiskopis je možno stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo jej obdrží pojištěnec na kterékoliv OSSZ. V případě pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, musí k žádosti doložit doklad prokazující převzetí dítěte do péče (blíže „Poučení“ na druhé straně tiskopisu).

Otcovská náleží, jen nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče.

Pokud se dítě narodilo v zahraničí, je nutné k žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte).

Žádost o otcovskou předává pojištěnec na předepsaném tiskopisu svému zaměstnavateli.

https://www.cssz.cz/otcovska

D – Mateřská dovolená

Zaměstnankyni náleží mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, jestliže se jí narodilo jedno dítě. Pokud se však ženě narodí dvě nebo více dětí, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou nastupuje obvykle od začátku 6 týdne před očekávaným termínem porodu, nejdříve od začátku 8 týdne před očekávaným termínem porodu.

Doba, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou je stanovena jako pracovní výkon (jako kdyby byla v práci a pracovala), to znamená, že i za dny čerpání mateřské dovolené vzniká ženě nárok na řádnou dovolenou.

Dle zákoníku práce nesmí být mateřská dovolená v souvislosti s porodem nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Peněžitá pomoc v mateřství

V souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím a péčí o novorozené dítě náleží zaměstnanci z nemocenského pojištění. Žádost o dávku podává zaměstnankyně/ zaměstnanec na mzdovou účtárnu a zaměstnavatel ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též „OSSZ/ MSSZ Brno“). Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je žena v péči (zpravidla příslušný gynekolog).

Více info: https://www.cssz.cz/web/cz/penezita-pomoc-v-materstvi

 E – Rodičovská dovolená

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte v rozsahu, o jaký požádají, maximálně do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Rodičovská dovolená přísluší také ode dne převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Na HR je nutné před nástupem na rodičovskou dovolenou sdělit informaci, kdy a na jak dlouho na rodičovskou dovolenou nastupujete.

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let věku dítěte. Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, a dále osoba pečující o dítě manžela.

Žádost o rodičovský příspěvek podá rodič na předepsaném formuláři na příslušný Úřad práce.

Více info:  https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/rodina/narozeni-ditete/rodicovsky-prispevek.html

  • V případě úmrtí manžela, druha nebo dítěte, máte nárok na placené volno v den pohřbu, a navíc ještě dva další volné dny.
  • V případě úmrtí rodiče, sourozence, tchána nebo švagra/švagrové máte nárok pouze na jeden den placeného volna, a to den pohřbu.
  • V případě úmrtí prarodiče nebo prarodiče manžela, vnuka nebo někoho, kdo žil se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, se poskytuje jeden den placeného volna na den pohřbu.
  • Pokud pohřeb přímo organizuje zaměstnanec, má nárok na další placený den volna.

Pohřeb spoluzaměstnance

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu.

V případě potřeby vydá pohřební služba potvrzení o účasti na pohřbu, kterým zaměstnanec doloží, že se pohřbu zúčastnil a že má nárok na pracovní volno.

  • Z různých osobních důvodů může zaměstnanec požádat o dlouhodobé pracovní volno.
  • O neplacené volno si musí zaměstnanec písemně požádat ředitele FNUSA dostatečně dopředu před plánovaným nástupem na takovéto volno (zpravidla alespoň 1 měsíc před plánovaným termínem neplaceného volna) a po vyčerpání řádné dovolené. Je pak na rozhodnutí zaměstnavatele, zda s neplaceným volnem z osobních důvodů bude souhlasit nebo nikoliv.
  • Během neplaceného volna zaměstnanec nedostává plat.