Objevujeme, publikujeme, patentujeme, léčíme

Výsledky výzkumu

Vnímáme každý detail

Výsledky výzkumu

Hledáme nové a efektivnější způsoby léčby

Výsledky výzkumu

Moderní vybavení, špičkoví lékaři a vědci

Výsledky výzkumu

FNUSA-ICRC ve zkratce

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)
je vědecko-výzkumné centrum, které se zaměřuje na translační výzkum.

Budova FNUSA-ICRC - Brno

Budova FNUSA-ICRC, Brno

Jsme v centru Brna,
jsme v centru dění.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu, které bylo založeno v roce 2011, je nedílnou součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), jedné z tradičních  nemocnic v České republice a bývalého pracoviště Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky.
Přestože je FNUSA-ICRC poměrně mladá výzkumná instituce, od svého vzniku se vypracovala na centrum excelence v mnoha odvětvích klinického, translačního a základního výzkumu. V současnosti zaměstnává více než 200 zaměstnanců z celkem 18 zemí světa, 19 % výzkumníků pochází ze zahraničí.

24 výzkumných týmů a 7 servisních laboratoří naplňují misi FNUSA-ICRC a společně vytvářejí budoucnost medicíny prostřednictvím výzkumu nových způsobů prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a chorob.

FNUSA-ICRC se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče a kvality života prostřednictvím propojení klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem.

profilový list fnusa-icrc

Naše mise, vize a cíle

Vize FNUSA-ICRC: FNUSA-ICRC umožňuje svými objevy lepší porozumění vzniku a vývoje lidských onemocnění a tím také inovace ve zdravotnictví.

Mise FNUSA-ICRC: Inspirováni svými pacienty vytvářejí vědci FNUSA-ICRC budoucnost medicíny převáděním poznatků z klinické praxe do výzkumu a výsledků výzkumu do praxe.

CÍLE

  • Excelence v translačním výzkumu
  • Podpora zdravého stárnutí
  • Úzká spolupráce s průmyslem
  • Vracet společnosti její investice do centra FNUSA-ICRC

Korporátní slogan FNUSA-ICRC:

TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY

Foto - buňka FNUSA-ICRC (c)

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ týmů fnusa-icrc

klinický výzkum

klinický výzkum ikonka
zjistit více

Translační výzkum

Translační výzkum ikonka
zjistit více

základní výzkum

Základní výzkum ikonka
zjistit více

servisní laboratoře

Servisní laboratoře ikonka
zjistit více

Historie FNUSA-ICRC

Období udržitelnosti

vedení FNUSA-ICRC

Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D.

Dr. Gorazd B. Stokin, MD, MSc., Ph.D.

Ředitel FNUSA-ICRC

Dr. Gorazd Bernard Stokin vystudoval Lékařskou fakultu v Terstu v Itálii a získal doktorát v oblasti neurověd z Kalifornské univerzity v San Diegu, kde rovněž absolvoval základní neurologickou praxi. Dále působil na britské Univerzitě v Cambridge a v Univerzitním lékařském centru ve slovinské metropoli, Lublani. Specializuje se na behaviorální a kognitivní neurologii, ve svém výzkumu se zaměřuje na prvotní události, které vedou k rozvoji Alzheimerovy choroby. Jeho práce odhaluje těsné vazby mezi poruchami transportu axonů, Alzheimerovými chorobami a traumatickým poraněním mozku. Dr. Stokin působí v několika výborech a panelech, které se zabývají výzkumem v oblasti demence. V roce 2016 se stal členem Americké neurologické akademie. Dr. Stokin vede Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně od května 2013, v rámci kterého také založil výzkumný program Translační neurovědy a stárnutí.

Pavla Seilerová, MA

Ing. Pavla Seilerová

Finanční ředitelka

Ing. Pavla Seilerová pracuje v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně od roku 2012, na pozici Finanční ředitelky od roku 2015. Má desetiletou praxi v oblasti korporátního bankovnictví. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Během působení ve FNUSA-ICRC absolvovala několik odborných kurzů zaměřených na financování v rámci vědy a výzkumu v České republice i v  zahraničí. V letošním roce zahájila doktorské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, program Hospodářská politika a správa se specializací na finanční obor, který je skvělou příležitostí pro propojení praktických zkušeností s teorií. Ve svém výzkumu se proto zaměřuje na financování výzkumných infrastruktur, s cílem vytvořit komplexní model financování servisních laboratoří.

René Samek, MSc., MA

Mgr. René Samek, MA, MSc.

Ředitel pro vnější vztahy

Mgr. René Samek, MA, MSc. absolvoval magisterská studia na Karlově univerzitě v Praze, Středoevropské univerzitě v Budapešti a London School of Economics. Pracoval 10 let v národní agentuře na podporu investic a rozvoje podnikání CzechInvest, a to na pozici manažera pro marketing a PR, ředitel kanceláře pro Velkou Británii a Irsko a ředitele divize podpory investic a aplikovaného výzkumu. Poté pracoval pro americkou společnost AIG/Lincoln, developera průmyslových a kancelářských nemovitostí ve střední a východní Evropě. V letech 2010-2012 se zúčastnil projektu ministerstva školství, který vyvinul metodologii pro transfer technologií pro české výzkumné instituce. Pracoval také jako konzultant ve více než 10 projektech ekonomického rozvoje financovaných Evropskou unií, Ministerstvem zahraničí ČR, Rozvojovým programem OSN a Columbia University a realizovaných v zemích východní Evropy, Asie a Afriky.

Dr. Alena Kružíková

RNDr. Alena Kružíková

Vedoucí oddělení lidských zdrojů

RNDr. Alena Kružíková vystudovala Přírodovědeckou fakultu se specializací na matematiku a geografii. Má zkušenosti s kompletním řízením personálních procesů v mezinárodních výrobních společnostech. V předchozích zaměstnáních se věnovala realizaci vzdělávacích projektů, zavádění karierních programů, spolupráci s akademickou sférou, zaměstnávání cizinců. Má zkušenosti s úspěšným zaváděním informačních systémů v oblasti lidských zdrojů, se zaváděním systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, kompetenčních modelů. Práce v oblasti HR je pro ni, dle jejích vlastních slov, životním posláním i koníčkem a práce ve FNUSA-ICRC na pozici Vedoucí Oddělení lidských zdrojů ctí. Nadšení a odhodlání všech členů velkého mezinárodního týmu FNUSA-ICRC oddanému vědě a výzkumu, si velice váží.

Michal Janota, MA

Mgr. Michal Janota

Provozní ředitel

Mgr. Michal Janota je provozním ředitelem FNUSA-ICRC. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně a v průběhu studií vedl kancelář Výzkumného centra regionálního rozvoje při Geografickém ústavu MU, kde zodpovídal za administraci komerčních a grantových projektů. V rámci tohoto působení se podílel na tvorbě analytických zpráv Průzkumu zaměstnanosti pro Jihomoravský kraj a vedl projekt přípravy analyticko-strategické dokumentace pro vybrané obvody obcí s rozšířenou působností. Před svým příchodem do FNUSA-ICRC v roce 2011 působil dva roky v soukromém sektoru jako Projektový manažer pro získávání a management dotačních prostředků pro malé a střední podniky se zaměřením na investice do technologií a do vývoje nových HW/SW řešení. Od roku 2014 vede projekt vývoje Informačního systému pro management výzkumu FNUSA-ICRC včetně propojených řešení pro správu technologické infrastruktury a zejména servisních laboratoří.

Dozorčí rada FNUSA-ICRC

FNUSA-ICRC Supervisory Board (FNUSA-ICRC SB)

Dozorčí rada je nejvyšším dozorčím orgánem FNUSA-ICRC. Dohlíží na všechny aktivity centra, zejména na poli výzkumu a vývoje, transferu technologií, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky, právních a etických otázek.

Martin Pavlík

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC

MUDr. Martin Pavlík je ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), dále působí jako lékař a vysokoškolský pedagog. Od roku 2006 byl zástupcem přednosty pro léčebně-preventivní péči Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNUSA. Působil také v zahraničí – britský York, Rakousko, australské Sydney. Je autorem zavedení projektu Medical Emergency Team Systém. Působí jako člen odborného kolegia ministra zdravotnictví a Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je předsedou Dozorčí rady FNUSA-ICRC.

Jan Žaloudík

Prof. Jan Žaloudík

Prof. Jan Žaloudík je český politik a lékař. V letech 1979-2010 pracoval v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v Brně jako chirurg a onkolog, později se stal ředitelem MOÚ (2000-2001). Do této pozice se po 13 letech znovu vrátil a vykovává ji dosud. V letech 1999–2002 působil jako proděkan pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v období 2003–2010 pak vykonával na této fakultě funkci děkana. Prof. Žaloudík má rovněž profesní zkušenosti ze zahraničí. Působil jako vědecký pracovník v Paterson Institute for Cancer Research a Christie Hospital (VB), ve Wistar Institute a také na Pennsylvania University (USA).

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun

Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Braun je ředitelem a vědeckým pracovníkem na Institutu Maxe Plancka pro výzkum srdce a plic. Vystudoval filozofii a medicínu v Göttingenu a Hamburku, titul PhD v medicíně získal v roce 1987. V letech 1998 - 2004 byl ředitelem Ústavu fyziologické chemie.

Martin Stránský

MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, je neurolog, zakladatel a ředitel Polikliniky na Národní v Praze, Assistant Clinical Professor neurologie v Yale School of Medicine, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a vydavatel časopisu Přítomnost. Je čtvrtou generací významné prvorepublikové rodiny. Přednáší na mezinárodní úrovni o negativním vlivu technologie na lidský mozek, je poradcem ve zdravotnických systémech pro ministry, vlády a mezinárodní organizace a organizátorem mezinárodních programů výuky v medicíně a neurologii.

Jakub Tolař

MUDr. Jakub Tolar, Ph.D.

Jakub Tolar je děkanem Lékařské fakulty na Univerzitě v Minnesotě a profesorem pediatrie na Univerzitě v Minnesotě na Oddělení transplantace krve a kostní dřeně. Titul M.D. získal na Karlově univerzitě v České republice, titul Ph.D. z molekulární, buněčné, vývojové biologie a genetiky získal na Minnesotské univerzitě. Od roku 2011 působí jako ředitel Institutu kmenových buněk na Univerzitě v Minnesotě.

Ing. Pavel Trčka

Ing. Pavel Trcka

Ing. Pavel Trcka je nezávislý poradce v oblasti firemního ekonomického poradenství. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, obor mezinárodní obchod a mezinárodní finance. Jeho bankovní kariéra začala v roce 1990 v Citibank a.s. v Praze na pozici vedoucího oddělení konzultantů pro zahraniční investory v tehdejším Československu, později se stal senior manažerem pro vztahy s mezinárodními společnostmi. V období let 1993 až 2009 byl prokuristou a ředitelem odboru Raiffeisenbank a.s. se specializací na financování firem a zahraničního obchodu.

Robert G. Will

Robert G. Will, CBE, MA (CANTAB), MD, MB, BCHIR, FRCP, FMEDSCA 

Robert G. Will CBE MA (Cantab) MD MB BChir FRCP FMedSci je profesorem klinické neurologie na Edinburské univerzitě a členem jejího Centra pro klinické mozkové vědy (Centre for Clinical Brian Sciences), multioborového translačního centra, které kombinuje základní a aplikovaný výzkum za účelem studia příčin, následků a léčby významných onemocnění mozku.

Miroslav Zámečník

Ing. Miroslav Zámečník

Ing. Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a zúčastnil se programu Pew Fellow na Univerzitě v Georgetownu (Washington, D.C.). Na počátku 90. let byl ředitelem Centra hospodářských analýz kanceláře prezidenta Václava Havla. V letech 1994 až 1998 byl českým zástupcem u Světové banky, následně do roku 1999 pracoval ve společnosti Arthur D. Little jako senior konzultant pro české Ministerstvo financí.

Robert Zorec

Prof. Robert Zorec, B.Sc., M.Sc., Ph.D.

Robert Zorec je profesorem patofyziologie na lékařské fakultě University of Ljubljana. Je členem Slovinské akademie věd a umění a Akademie Europaea. Titul PhD. získal v roce 1986 na University of Ljubljana ve Slovinsku za jeho práci na Lékařské Fakultě v anglickém Newcastlu nad Týnem. Další zkušenosti získal Dr. Zorec v Cambridge v laboratoři Dr. W. T. Masona. Od roku 1991 byl ředitelem Laboratory of Neuroendoscrinology-Molecular Cell Physilogy. V roce 1997 získal slovinské národní ocenění za vědu (Slovenia Prize for Science). V roce 2000 založil laboratoře BIOMEDICAL v Ljubljaně, kde je od roku 2006 ředitelem.

Mezinárodní vědecký poradní sbor

FNUSA-ICRC International Supervisory Advisory Board (FNUSA-ICRC ISAB)

Hlavní rolí Mezinárodního vědeckého poradního sboru (FNUSA-ICRC ISAB) je poskytovat rady a doporučení vedoucímu Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) v otázkách dlouhodobé strategie pro kardiovaskulární výzkum a výzkum v oboru neurovědy a doporučovat hlavní priority pro střednědobé a krátkodobé plánování. Kromě toho ISAB podporuje efektivní spolupráci mezi jednotlivými vědeckými skupinami a připravuje návrhy na využití zajištěných finančních prostředků v rámci jednotlivých programů/výzkumných týmů. ISAB se rovněž účastní procesu tvorby doporučení pro vzdělávací programy, včetně programů dalšího vědeckého a klinického vzdělávání.

Prof. Dr. Aleš Blinc, Dr. Med.

Aleš Blinc absolvoval svá magisterská a doktorská studia na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani, Slovinsko. Mezi 1991 a 1993 byl hostujícím výzkumným pracovníkem na oddělení medicíny na Univerzitě v Rochesteru v New Yorku. Ve Slovinsku je doktor Blinc certifikován ve vnitřním lékařství a kardiologii - vaskulární medicíně. Jeho výzkumné zájmy se pohybují od mechanismu trombózy po epidemiologii aterosklerotických vaskulárních onemocnění. Od roku 2010 je doktor Blinc vedoucím Oddělení vaskulární medicíny Lékařského centra Univerzity v Lublani a profesorem medicíny na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani.

Prof. John Cleland

Profesor Cleland vystudoval medicínu na Univerzitě v Glasgow ve Skotsku, kde promoval v roce 1977. Po dokončení postgraduálních studií a výzkumu byl jmenován do funkce odborného asistenta v oboru kardiologie a do funkce čestného konzultanta kardiologa v Nemocnici u Svaté Marie v Paddingtonu a v Hammersmithově nemocnici v Londýně v období 1986-1994. V roce 1994 získal stipendium pro vědecké pracovníky od Britské kardiologické nadace na klinický výzkum v oblasti selhání srdce. V roce 1999 byl jmenován předsedou Kardiologické nadace na Univerzitě v Hull.

Dr. Hana Dawson, Ph.D.

Doktorka Dawsonová vystudovala medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dokončila svá doktorandská studia na University of South Florida v roce 1996. V současné době působí jako odborná asistentka v oboru neurologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Dukeovy univerzity a v Lékařském centru Dukeovy univerzity.

Sreeganga S. Chandra, Ph.D.

Sreeganga S. Chandra vystudovala bakalářský program na St. Joseph's College v Bangalore v Indii, kde promovala v roce 1989 a svá doktorandská studia dokončila v roce 1997 v oboru chemie na Purdue University v USA. Ve svém postgraduálním výzkumu se zaměřila na neuronovou buněčnou biologii a neurodegeneraci v laboratoři Thomas C. Südhof při UT Southwestern Medical Center v Dallasu. V současné době pracuje jako docentka v oboru neurologie a odborná asistentka v oboru molekulární, buněčné a vývojové biologie na katedře neurologie Lékařské fakulty Yaleovy univerzity a v programu zaměřeném na neurovědu, neurodegeneraci a regeneraci Yale Program in Cellular Neuroscience, Neurodegeneration and Repair.

Dr. David A. Kass, MD

Doktor David A. Kass, dokončil svá bakalářská studia v oboru aplikované fyziky a technologie na Harvardské univerzitě v roce 1975 a vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Yaleovy univerzity, kde v roce 1980 promoval. Vykonal svou interní stáž na Lékařské fakultě Univerzity George Washingtona v oboru interního lékařství a poté následoval stipendijní pobyt v oboru kardiologie na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse. V současné době působí jako ředitel Centra molekulární kardiologie Johnse Hopkinse a jako profesor buněčné a molekulární medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse.

Brett Kissela, MD

Brett Kissela, MD, MS je profesorem a vedoucím Oddělení neurologie a rehabilitační medicíny, proděkanem pro klinický výzkum na College of Medicine Univerzity v Cincinnati a vedoucím výzkumných služeb pro UC Health. Je vyškolený v oblasti vaskulární neurologie a má rozsáhlé zkušenosti s klinickými studiemi v oblastech akutní iktové péče, prevence a rekonvalescence. Je mezinárodně uznávaným odborníkem na příčiny, následky a léčbu mozkové mrtvice, se zvláštním zájmem o vliv cukrovky na mrtvici a faktory, které ovlivňují následky mrtvice. Jeho vyznamenání a ocenění zahrnují také cenu Americké neurologické akademie Michael S. Pessin Stroke Leadership Prize.

Dr. Kenneth Moya, Ph.D.

Doktor Moya studoval biologii a medicínu na Harvardské univerzitě a získal v roce 1989 doktorát na Massachusettském technologickém institutu. Působil jako pedagog v Centru pro interdisciplinární výzkum v biologii a na École normale supérieure v Paříži ve Francii.

Peter Nestor, MD

Peter Nestor je kognitivní neurolog, který se věnuje oblasti degenerativní demence. Lékařský titul získal na Univerzitě v Melbourne v Austrálii v roce 1989 a doktorát na Cambridgeské univerzitě. Zastával pozici klinického vědeckého pracovníka Rady pro lékařský výzkum a univerzitního lektora na Cambridgeské univerzitě. V letech 2012–2017 pracoval jako profesor v Německém centru neurodegenerativních onemocnění (DZNE) a od roku 2017 působí jako profesor kognitivní neurologie ve Queensland Brain Institute (Queenslandská univerzita) i v australské Mater Hospital.

MUDr. Jana Lizrova Preiningerova

Doktorka Preiningerová studovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studovala i na Yaleově univerzitě. V období 2004 - 2010 působila jako odborná asistentka v oboru neurologie na Lékařské fakultě Yaleovy univerzity, ředitelka Programu neuroimunologie ve Fakultní nemocnici Yaleovy univerzity New Haven Hospital a vedla centrum pro roztroušenou sklerózu Yale Multiple Sclerosis Center (CT, USA), kde vytvořila program komplexní péče a vybudovala klinický výzkumný tým. Od roku 2009 je profesorkou medicíny na Karlově univerzitě v Praze (1. lékařská fakulta) a neuroložkou na katedře neurologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která se specializuje na roztroušenou sklerózu.

Dr. Marcelo Rubinstein

Doktor Rubinstein studoval medicínu a molekulární biologii v Argentině a ve Spojených státech. V letech 1997-2011 působil jako zahraniční vědecký pracovník a aspirant na Lékařském institutu Howarda Hughese ve Spojených státech. Je ředitelem laboratoře Národní rady pro vědecký a technický výzkum Argentiny, hlavním zkoušejícím a docentem na Fakultě přírodních věd Universidad de Buenos Aires.

Dr. Gustavo Sevlever

Doktor Sevlever vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity v Buenos Aires a studoval také na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Je vedoucím oddělení neuropatologie a molekulární biologie Neurologického institutu FLENI v Buenos Aires a je jedním z předních odborníků na využití kmenových buněk v neurologii.

Nahoru