CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních terapií

Období realizace: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021

 • Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826
 • Název: CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních terapií
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři: Masarykova univerzita
 • Název programu: OP VVV
 • Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Výše přidělené dotace pro FNUSA: 11 244 610 Kč
 • Délka realizace projektu: 48 měsíců
 • Období udržitelnosti: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2026
 • Hlavní řešitel projektu: PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.
 • Užitečné odkazy:

Popis a cíl projektu:

Hlavní cíl projektu je v souladu s věcným zaměřením sledované výzvy, tzn., že cílem projektu je zejména podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity výzkumné infrastruktury CZECRIN (struktura uvedená v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022). Mezi specifický cíl projektu řadíme podporu a zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, a to pomocí jednotlivých aktivit projektu, které jsou blíže popsány jak v samotné žádosti projektu, tak ve Studii proveditelnosti.

Hlavním výzkumným cílem projektu je vývoj, výroba a klinické hodnocení inovativního léčivého přípravku ATMP se zaměřením na oblast vzácných onemocnění. Dílčí cíle projektu jsou rozděleny do třech základních výzkumných oblastí, které jsou infrastrukturou CZECRIN dále rozvíjeny:

1)  Vývoj a výroba léčivého přípravku ATMP

Dílčím cílem je validace postupu izolace mezenchymálních buněk z kostní dřeně a z tukové tkáně a jejich aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení léčivého přípravku ATMP.

2)  Sledování a klinicko-farmakologická interpretace koncentrací inovativních moderních léčiv v terapii vzácných onemocnění s důrazem na pediatricko-onkologická onemocnění

Dílčím cílem je zavedení metodik kvalitativní a kvantitativní detekce analytů inovativních moderních léčiv na bázi monoklonálních protilátek a tyrozinkinázových inhibitorů pomocí LC-MS, jejich reprodukce a aplikace do klinické praxe v rámci klinického hodnocení spolu s komplexní farmakologickou interpretací směřující k určení biologicky optimální dávky léčiva a délky terapie.

3)  Návrh designu a příprava protokolu klinického hodnocení v oblasti vzácných onemocnění

Dílčím cílem je návrh protokolu a design studie k výše zmíněným klinickým hodnocením v oblasti vzácných onemocnění.

 

ob