Tisková zpráva

Odborníci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vyvinuli unikátní mezinárodní registr, který pomáhá zlepšit kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Registr oslavil v červenci 100.000 zařazených pacientů.

Cévní mozková příhoda (neboli iktus, lidově mrtvice) je druhou nejčastější příčinou úmrtí celosvětově a nejčastější příčinou trvalé invalidity. V České republice postihne asi 25.000 lidí ročně. Jedná se však o léčitelné onemocnění. Existují moderní a ověřené způsoby diagnostiky i léčby, které, pokud jsou ve zdravotním systému implementovány, výrazně přispívají ke zlepšení výsledného stavu pacientů. Mnozí pacienti pak zůstávají bez následků. Rozdíly v kvalitě iktové péče v jednotlivých zemích i v rámci Evropy jsou však propastné.

Česká republika má jeden z nejlépe nastavených systémů akutní iktové péče na světě a díky tomu dosahuje v mnohých parametrech nejlepších výsledků na světě. „Je však potřeba se podívat kriticky i na slabé stránky českého systému léčby iktů. Také nechceme usnout na vavřínech, ale iktovou péči i nadále posouvat. Dokud však nebudeme kvalitu péče měřit, nemůžeme ji zlepšit,“ vysvětluje neurolog a vedoucí iktového programu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Robert Mikulík. Za účelem měření a zlepšování kvality iktové péče na mezinárodní úrovni vyvinul multidisciplinární tým specialistů pod vedením Roberta Mikulíka Registr kvality iktové péče, zvaný RES-Q [reskjú]. Ten se zaměřuje na výkonnostní a kvalitativní parametry péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, a mapuje tak kvalitu poskytované péče na úrovni nemocnic, regionů i států.

Registr RES-Q (www.qualityregistry.eu) byl původně navržen pro země východní Evropy. Zájem o něj ale za poslední 2 roky rapidně vzrostl i ze zemí mimo Evropu a dnes jej pro monitoraci vlastní iktové péče využívá 850 nemocnic z 59 zemí světa. Registr RES-Q nyní dosáhl dalšího významného milníku. Za pouhé tři roky od jeho spuštění bylo do registru zařazeno už 100.000 pacientů, čímž se řadí mezi největší registry ve svém oboru a je vůbec největším registrem kvality z pohledu teritoriálního dosahu.

„Jedná se o významný krok směrem k lepšímu pochopení, jak je léčba cévní mozkové příhody globálně poskytovaná. Díky tomu můžeme snáze najít a implementovat nové metody, jak zajistit všem pacientům na světě lepší péči o cévní mozkové příhody; bez ohledu na to, zda jsou léčeni ve vyspělé nebo rozvojové zemi,“ vysvětluje neurolog Robert Mikulík, který je hlavním autorem celého konceptu registru RES-Q.

Cerebrovaskulární tým Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně data z celého světa zanesená do registru analyzuje a poskytuje všem zapojeným nemocnicím zpětnou vazbu. „Z poskytnutých dat připravujeme reporty o stavu iktové péče v konkrétní nemocnici, který obsahuje i srovnání dané nemocnice s celonárodním průměrem. Profesním iktovým organizacím poskytujeme data o celonárodním stavu a poskytujeme mezinárodní srovnání,“ objasňuje Andreea Madalina Grecu, hlavní architektka technického řešení a manažerka registru RES-Q.

K určitému zlepšení v poskytované péči mnohdy dochází už jen změnou přístupu zdravotníků nebo změnou logistiky v nemocnicích, a to na základě poskytnuté zpětné vazby z registru. Tedy nejedná se vždy o finančně nákladná řešení, a mohou být tedy aplikovatelná i v méně rozvinutých zemích. Pro všechny poskytovatele iktové péče je důležité vědět, kde je benchmark, tedy jakých výkonů dosahují ti nejlepší v daných podmínkách, a kde je v pomyslném žebříčku jejich vlastní nemocnice nebo země. Všichni se pak snaží být lepší, když vidí vzor,“ zdůrazňuje efekt měření kvality a poskytování zpětné vazby Robert Mikulík.

„V mnoha zemích však musí dojít k zásadním investicím do zkvalitnění iktové péče, někde chybí základní diagnostické přístroje, personál, nebo léčivo. Díky datům, která registr RES-Q poskytuje, mohou poskytovatelé péče a vlády získat vodítko důležité pro rozhodování o investicích do zdravotního systému,“ dodává Mikulík.

Registr RES-Q je podporován Evropskou iktovou organizací (European Stroke Organisation), Světovou iktovou organizací (World Stroke Organization) a spolupracuje s předními výzkumnými skupinami, profesními asociacemi a iniciativami zaměřenými na zlepšování péče o cévní mozkové příhody po celém světě. „Prostřednictvím těchto partnerství se snažíme převést výzkumná data z registru RES-Q do zdokonalené klinické praxe a globálně snížit rozdíly v kvalitě péče o mrtvici,“ doplňuje Grecu.

V České republice se podařilo zavést systém monitorování kvality iktové péče díky práci mnoha lékařů a zdravotních sester. Tento systém je organizován odbornou společností, tedy Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti. Důsledkem je, že v České republice jsou jedny z nejúplnějších informací o kvalitě iktové péče na světě, a to proto, že se na systémů podílí všechna iktová centra v zemi. „Velké poděkování také patří našemu partnerskému projektu ANGELS Initiative, který velkou měrou přispívá k tomu, že je registr využívaný po celé Evropě, v Asii, Africe i jižní Americe. Díky tomu můžeme hovořit o globálním rozměru i globálním dopadu našeho registru,“ doplňuje Robert Mikulík.

RES-Q Live Metrics (FNUSA-ICRC Stroke Team)
Nahoru