LABORATORNÍ TRANSLAČNÍ
VÝZKUM V ONKOLOGII

Odhalujeme slabá místa nádorů

RNDr. Jan Škoda, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Laboratorní translační výzkum – s hlavním zaměřením na pediatrickou onkologii – v úzké spolupráci s lékaři a patology představuje důležitý přístup k přenášení nových informací týkajících se biologie nádorů „od stolu na postel“. Tato strategie zahrnuje zejména identifikaci aktivovaných signálních molekul v nádorech, na které lze cílit pomocí specifických inhibitorů s nízkou molekulovou hmotností. Kromě toho je náš výzkum zaměřen také na zkoumání fenotypu rakovinných kmenových buněk ve vztahu k tumorigenicitě a rezistenci na konvenční terapii.

Cíle výzkumu

 • Identifikace aktivovaných RTK a downstream signálních drah jako léčivých molekulárních cílů v relabujících / refrakterních pediatrických solidních nádorech a obrovských buněčných nádorech kosti.
 • Analýza exprese klíčových kmenových faktorů a proteinů rodiny p53 ve vztahu k tumorogenitě buněk sarkomu.
 • Dešifrování role mitochondriální dynamiky a autofagie při získávání stopky pomocí klinicky relevantních modelů vývoje rezistence u pediatrických solidních nádorů.

Hlavní partneři

 • Dětská nemocnice ve Filadelfii, PA, USA (Dr. Michael Hogarty)
 • University of Porto, Portugalsko (Dr. Lucília Saraiva)
 • University of Sydney, Australia (Dr. Patric Jan Jansson)
 • Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko / Lékařská univerzita ve Vídni, Rakousko (prof. Dr. Igor Adameyko)

Nabízené služby a odborné znalosti

 • Primární kultury lidských solidních nádorů.
 • Funkční testy fenotypu rakovinných kmenových buněk (včetně in vivo testů na tumorigenicitu).
 • Analýzy aktivovaných buněčných signálních drah pomocí polí fosfoproteinů.
 • Podrobné morfologické a genové studie exprese na vzorcích nádorových tkání, rakovinných buněčných liniích a xenograftových nádorech.

Top publikace

 • Skoda J, Neradil J, Staniczkova Zambo I, Nunukova A, Macsek P, Borankova K, Dobrotkova V, Nemec P, Sterba J, Veselska R: Serial xenotransplantation in NSG mice promotes a hybrid epithelial/mesenchymal gene expression signature and stemness in rhabdomyosarcoma cells. Cancers 12, Art. No. 196, 2020.
 • Mikulenkova E, Neradil J, Vymazal O, Skoda J, Veselska R: NANOG/NANOGP8 Localizes at the Centrosome and is Spatiotemporally Associated with Centriole Maturation. Cells 9, Art. No. 692, 2020.
 • Veselska R, Jezova M, Kyr M, Mazanek P, Chlapek P, Dobrotkova V, Sterba J: Comparative Analysis of Putative Prognostic and Predictive Markers in Neuroblastomas: High Expression of PBX1 Is Associated with a Poor Response to Induction Therapy. Frontiers in Oncology 9, Art. No. 1221, 2019.
 • Gomes S, Raimundo L, Soares J, Loureiro JB, Leão M, Ramos H, Monteiro MN, Lemos A, Moreira J, Pinto M, Chlapek P, Veselska R, Sousa E, Saraiva L: New inhibitor of the TAp73 interaction with MDM2 and mutant p53 with promising antitumor activity against neuroblastoma. Cancer Letters 446, 90-102, 2019.
 • Sramek M, Neradil J, Macigova P, Mudry P, Polaskova K, Slaby O, Noskova H, Sterba J, Veselska R: Effects of sunitinib and other kinase inhibitors on cells harboring a PDGFRB mutation associated with infantile myofibromatosis. International Journal of Molecular Sciences 19, Art. No. 2599, 2018.

Další vybrané výsledky

Naše předchozí výzkumné projekty byly zaměřeny na apoptózu doprovázející diferenciaci nádorových buněk indukovanou retinoidy. Na modelu buněčných linií derivovaných ze solidních nádorů dětského věku jsme popsali mechanismy posílení diferenciace indukované retinoidy pomocí inhibitorů lipoxygenáz a cyklooxygenáz. Další výzkumné studie se zabývaly expresí markerů nádorových kmenových buněk v neurogenních nádorech a v sarkomech. K nejdůležitějším výsledkům tohoto výzkumu patří identifikace buněk s fenotypem CD133/nestin v sarkomech dětského věku, detailní morfologická analýza atypické subcelulární lokalizace těchto dvou důležitých markerů – CD133 a nestinu – v neurogenních nádorech a sarkomech a zejména asociace exprese Sox2 s tumorigenicitou buněk sarkomů.