HRS4R – HR AWARD

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně trvale pracuje na zlepšení pracovních podmínek výzkumných pracovníků a jako důkaz své snahy se zavázalo dodržovat principy stanovené Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Charta a Kodex). Dne 4. prosince 2019 zaslalo Evropské Komisi dopis deklarující svůj závazek, čímž zahájilo kroky k získaní Human Resources Excellence in Research Award (HR Award).

HR Award

HR Award je ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které implementují strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky. Jednotlivé principy zavazují instituce k vytváření pracovního prostředí a nastavení vnitřní kultury, která napomáhá budování Evropského výzkumného prostoru, vytváří prostor pro profesní a karierní rozvoj výzkumných pracovníků a zajišťuje transparentní postupy při přijímání těchto pracovníků. Stanovuje jasné standardy, které mohou výzkumní pracovníci očekávat od instituce, která je zaměstnává, a současně i závazky a povinnosti výzkumných pracovníků samotných.

HR Award pic

Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky

Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (The Human Resources Strategy for Researchers známá také jako HRS4R) je mechanismus, jehož prostřednictvím se Evropská komise (ES) snaží zajistit, aby instituce zavedly konkrétní kroky ke zlepšení pracovních podmínek pro výzkumné pracovníky v celé Evropě.

Důvody pro implementaci HRS4R pro FNUSA-ICRC

 • Větší šance na získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech HORIZON 2020, TAČR, GAČR a dalších
 • Zvýšení mezinárodní prestiže a atraktivity
 • Zlepšení kvality péče o lidské zdroje
 • Podpora interních procesů
 • Impuls pro změny ve vnitřní kultuře
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací

Přínosy implementace HRS4R pro samotné výzkumné pracovníky

 • Vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
 • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
 • Profesní rozvoj a udržení nejlepších zaměstnanců
 • Naplnění potřeb výzkumných pracovníků

Kontaktní osoby

Mgr. Silvia Vašulková – Senior HR Specialist


HARMONOGRAM PROJEKTU

 1. FÁZE – Iniciační – rok 2020
 • Zainteresování stakeholderů (Dozorčí Rada, pracovní skupiny, výzkumníci)
 • Sestavení pracovních skupin
 • Sbírání podkladů pro GAP analýzu zejména prostřednictvím dotazníkového šetření, Fokusních skupin a Hloubkových rozhovorů
 • Analyzování současného stavu ve FNUSA-ICRC v souvislosti s naplněním principů uvedených v Chartě a kodexu (GAP Analýza)
 • Příprava Akčního plánu dle zjištění vyplývajících z GAP analýzy (odstranění jednotlivých mezer vůči principům stanovených v Chartě a Kodexu)
 • Předložení veškerých dokumentů, které budou odesílány na Evropskou komisi, Dozorčí Radě
 • Odeslání GAP Analýzy, Akčního plánu a dalších dokumentů Evropské komisi