Rovné příležitosti a diverzita ve FNUSA-ICRC

FNUSA-ICRC se v oblasti rovných příležitostí ztotožňuje s cíli Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025 Evropské komise a Strategie rovnosti žen a mužů na léta2021-2030 (Strategie 2021+) Úřadu vlády České republiky.

Na úrovni organizace FNUSA-ICRC se zavazuje k zařazení politik genderové rovnosti a diverzity mezi dlouhodobé strategie rozvoje centra, a to prostřednictvím implementace Plánu genderové rovnosti FNUSA-ICRC pro období 2022-2024.

Základní východiska plánu genderové rovnosti – Audit rovných příležitostí

Plán genderové rovnosti vznikl na základě výstupů auditu rovných příležitostí, který byl v období srpna až listopadu 2021 ve FNUSA-ICRC realizován Genderovým informačním centrem NORA o.p.s. v souladu s požadavky definovanými Standardem genderového auditu Úřadu vlády ČR.

Oblasti plánu genderové rovnosti a stanovené cíle

Plán genderové rovnosti FNUSA-ICRC splňuje následující minimální požadavky, které jsou stanoveny Evropskou komisí :

  • zveřejnění: formální dokument zveřejněný na internetových stránkách instituce a podepsaný nejvyšším vedením;
  • vyčleněné zdroje: vyčlenění zdrojů a odborných znalostí v oblasti genderové rovnosti na realizaci plánu;
  • shromažďování a monitorování údajů: údaje o zaměstnaných osobách rozdělené podle genderu a výroční zprávy založené na stanovených indikátorech;
  • školení: zvyšování povědomí/školení o genderové rovnosti a nevědomých genderových předsudcích pro zaměstnané osoby a osoby s rozhodovací pravomocí. Součástí GEP je podpora vzdělávání a rozvoje zaměstnankyň a zaměstnanců FNUSA-ICRC v podobě seminářů, školení a workshopů pro různé cílové skupiny za účelem rozvoje kapacit a odborných znalostí.

Samotný plán genderové rovnosti je založen na výstupech provedeného genderového auditu. Na základě klíčových zjištění byly identifikovány hlavní oblasti, které jsou rozpracovány do specifických cílů, konkrétních opatření a akcí.

Oblasti intervence:
1.  Cíle organizace a institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti
2.  Personální politika
3.  Platová politika
4.  Slaďování osobního a pracovního života
5.  Kultura organizace a vztahy na pracovišti

Stanovené cíle v jednotlivých oblastech GEP FNUSA-ICRC:
1.  Implementovat politiky genderové rovnosti v rámci FNUSA-ICRC
2.  Zvyšovat povědomí/školení o genderové rovnosti a nevědomých genderových předsudcích pro zaměstnané osoby
3.  Zkvalitnit průběh výběrových řízení
4.  Nastavit proces adaptace u nově zaměstnaných
5.  Podporovat rovné podmínky pro profesní rozvoj a karierní postup
6.  Podporovat rovnost odměňování mužů a žen
7.  Podporovat slaďování osobního a pracovního života
8.  Předcházet nežádoucímu chování na pracovišti (šikana, sexuální obtěžování)