Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA) je vědecko-výzkumnou institucí. Zaměřujeme na preklinický a klinický výzkum, zejména v oblastech kardiologie, neurologie a onkologie, s cílem zlepšit péči o pacienty. V červenci 2022 jsme se stali společným pracovištěm FNUSA a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně. Máme také společné výzkumné týmy s Přírodovědeckou fakultou MU a Biofyzikálním ústavem Akademie věd ČR a úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství (VÚVEL) a s Farmaceutickou fakultou MU.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) vzniklo v roce 2011 jako nedílná součást Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a stalo se jedinou infrastrukturou preklinického a klinického lékařského výzkumu financovanou z prostředků EU v České republice. Zrodila se tak unikátní výzkumná instituce v rámci FNUSA s cílem testovat a převádět klinické poznatky do základního výzkumu a základní výzkum do klinické praxe. Od ledna 2022 nastoupila do pozice vědecké a výkonné ředitelky instituce prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., během jejíhož působení se ICRC stává od července t.r. společným pracovištěm FNUSA a LFMU a Rektorová je jmenovaná přednostkou Centra.

Integrujeme mezinárodní multidisciplinární výzkum se vzděláváním a školením prostřednictvím mezinárodní výměny myšlenek a pracovníků ve prospěch pacientů, a to nejen ve FNUSA. Významnou roli v úspěšném založení našeho výzkumného ústavu hrálo partnerství s Mayo Clinic, která je stále naším hlavním strategickým mezinárodním partnerem. Implementace hesla Mayo Clinic „tři štíty“, symbolizujícího integraci výzkumu, klinické praxe a lékařského vzdělávání do přístupu zaměřeného na pacienta, je pro nás klíčová. Za více než 10 let od svého založení jsme vybudovali výzkumnou infrastrukturu, mezinárodně konkurenceschopné výzkumné portfolio a zavedli hodnocení výzkumných týmů Mezinárodním vědeckým poradním sborem (ISAB).

Vytvořili jsme sítě spolupráce s akademickou a průmyslovou sférou a patentovali jsme naše první objevy. Stali jsme se centrem excelence v oblasti preklinického a klinického lékařského a biomedicínského výzkumu. V současné době se pyšníme tím, že zaměstnáváme více než 400 lidí z 18 zemí. Máme 23 výzkumných týmů a 6 sdílených laboratoří, které nabízejí své služby vědcům uvnitř FNUSA, ale i mimo naší instituci. Tento počet se bude v budoucnu flexibilně měnit tak, aby naše instituce byla trvale finančně udržitelná a aby náš výzkum trvale splňoval podmínky excelence, umožňoval růst, a přitom reflektoval současné celosvětové výzkumné směry v oborech, ve kterých se profilujeme. ICRC bylo v letech 2016 – 2020 financováno v Národním programu udržitelnosti (NPU II). Nyní koordinujeme projekt EXCELES v rámci Národního programu obnovy (NPO), do kterého je zapojeno celkem 11 institucí z ČR. Projekt nazvaný Národní ústav pro neurologický výzkum (NÚNV) se zaměřuje zejména na výzkum neurodegenerativních onemocnění mozku. Připravujeme zapojení do dalších národních strategických programů a naši vědci jsou úspěšní v získávání grantových projektů v rámci individuálních evropských, mezinárodních i národních grantových schémat i v získávání kontrahoveného výzkumu. V budoucnu budeme usilovat o ještě větší internacionalizaci, o větší spolupráci s průmyslem a získávání těch nejprestižnějších evropských a mezinárodních grantových projektů.

POSLÁNÍ ICRC

Naším posláním je být profesionální, mezinárodně uznávanou a navenek viditelnou institucí s excelentním výzkumem založeným na kvalitní výzkumné infrastruktuře a atraktivním zaměstnavatelem s vysokým standardem profesionálního vnitřního prostředí. Věříme, že propojením klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem můžeme zlepšit zdravotní péči a kvalitu života. Naším cílem je pohánět inovace ve zdravotnictví objevy v oblasti pochopení vývoje a progrese lidských onemocnění, jakož i zlepšení prevence, diagnostiky a terapie těchto onemocnění s přímým dopadem na zdravotní péči.

26. 8. 2022

Prof. MUDr. Irena Rektorová, přednostka Mezinárodního centra klinického výzkumu, ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Prof Rektorova