Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) ve Fakultní nemocnici u sv. Anny (FNUSA) je vědecko-výzkumnou institucí. Zaměřujeme na preklinický a klinický výzkum, zejména v oblastech kardiologie, neurologie a onkologie, s cílem zlepšit péči o pacienty. V červenci 2022 jsme se stali společným pracovištěm FNUSA a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně. Máme také společné výzkumné týmy s Přírodovědeckou fakultou MU a Biofyzikálním ústavem Akademie věd ČR a úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství (VÚVEL) a s Farmaceutickou fakultou MU.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) vzniklo v roce 2011 jako nedílná součást Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a stalo se jedinou infrastrukturou preklinického a klinického lékařského výzkumu financovanou z prostředků EU v České republice. Zrodila se tak unikátní výzkumná instituce v rámci FNUSA s cílem testovat a převádět klinické poznatky do základního výzkumu a základní výzkum do klinické praxe. Od ledna 2022 nastoupila do pozice vědecké a výkonné ředitelky instituce prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., během jejíhož působení se ICRC stává od července t.r. společným pracovištěm FNUSA a LFMU a Rektorová je jmenovaná přednostkou Centra.

Integrujeme mezinárodní multidisciplinární výzkum se vzděláváním a školením prostřednictvím mezinárodní výměny myšlenek a pracovníků ve prospěch pacientů, a to nejen ve FNUSA. Významnou roli v úspěšném založení našeho výzkumného ústavu hrálo partnerství s Mayo Clinic, která je stále naším hlavním strategickým mezinárodním partnerem. Implementace hesla Mayo Clinic „tři štíty“, symbolizujícího integraci výzkumu, klinické praxe a lékařského vzdělávání do přístupu zaměřeného na pacienta, je pro nás klíčová. Za více než 10 let od svého založení jsme vybudovali výzkumnou infrastrukturu, mezinárodně konkurenceschopné výzkumné portfolio a zavedli hodnocení výzkumných týmů Mezinárodním vědeckým poradním sborem (ISAB).

Vytvořili jsme sítě spolupráce s akademickou a průmyslovou sférou a patentovali jsme naše první objevy. Stali jsme se centrem excelence v oblasti preklinického a klinického lékařského a biomedicínského výzkumu. V současné době se pyšníme tím, že zaměstnáváme více než 400 lidí z 18 zemí. Máme 23 výzkumných týmů a 6 sdílených laboratoří, které nabízejí své služby vědcům uvnitř FNUSA, ale i mimo naší instituci. Tento počet se bude v budoucnu flexibilně měnit tak, aby naše instituce byla trvale finančně udržitelná a aby náš výzkum trvale splňoval podmínky excelence, umožňoval růst, a přitom reflektoval současné celosvětové výzkumné směry v oborech, ve kterých se profilujeme. ICRC bylo v letech 2016 – 2020 financováno v Národním programu udržitelnosti (NPU II). Nyní za FNUSA administrativně koordinujeme projekt EXCELES v rámci Národního programu obnovy (NPO), jehož vědeckým ředitelem je prof. MUDr. Milan Brázdil. Projekt nazvaný Národní ústav pro neurologický výzkum (NÚNV) se zaměřuje zejména na výzkum neurodegenerativních onemocnění mozku. Připravujeme zapojení do dalších národních strategických programů a naši vědci jsou úspěšní v získávání grantových projektů v rámci individuálních evropských, mezinárodních i národních grantových schémat i v získávání kontrahoveného výzkumu. V budoucnu budeme usilovat o ještě větší internacionalizaci, o větší spolupráci s průmyslem a získávání těch nejprestižnějších evropských a mezinárodních grantových projektů.

POSLÁNÍ ICRC

Naším posláním je být profesionální, mezinárodně uznávanou a navenek viditelnou institucí s excelentním výzkumem založeným na kvalitní výzkumné infrastruktuře a atraktivním zaměstnavatelem s vysokým standardem profesionálního vnitřního prostředí. Věříme, že propojením klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem můžeme zlepšit zdravotní péči a kvalitu života. Naším cílem je pohánět inovace ve zdravotnictví objevy v oblasti pochopení vývoje a progrese lidských onemocnění, jakož i zlepšení prevence, diagnostiky a terapie těchto onemocnění s přímým dopadem na zdravotní péči.

26. 8. 2022

Prof. MUDr. Irena Rektorová, přednostka Mezinárodního centra klinického výzkumu, ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Prof Rektorova