CANCER PLASTICITY

Odhalujeme tajemství plastických proměn nádorových buněk

Mgr. Karel Souček, Ph.D.

E-mail: karel.soucek@fnusa.cz

Klíčová slova

Plasticita nádorových buněk, Epiteliálně-mezenchymální tranzice, Nádorová heterogenita a diseminace.

Výzkumné zaměření

  • Hlavním výzkumným zaměřením skupiny je analýza procesů ovlivňujících plasticitu a heterogenitu nádorových buněk a determinace významu mikroprostředí v progresi nádorových onemocnění. Buněčná plasticita je považována za faktor přispívající ke vzniku rezistence na chemoterapii a špatné prognóze. Současně se má za to, že rekurence a chemorezistence mnoha typů nádorů jsou úzce spojeny s biologií nádorových kmenových buněk/buněk iniciujících nádor (CSC/TIC) a cirkulujících nádorových buněk (CTC). Existuje stále více důkazů, že plasticita nádorových buněk vyvolaná různými podněty je zdrojem CSC/TIC/CTC. Náš tým ustanovil in vitro a in vivo experimentální modely, které vykazují heterogenitu v plasticitě nádorových buněk, ve schopnostech tvorby a charakteru CSC a ve vlastním rozsahu/charakteru plasticity. Charakterizujeme jednotlivé buňky a klony odvozené z jednotlivých buněk, abychom porozuměli molekulárním mechanismům spojeným s plasticitou buněk a její roli v progresi nádorů, rezistenci na terapii a tvorbě buněk s vlastnostmi CSC/TIC/CTC.

Hlavní cíle

  • Korelace plasticity nádorových buněk s aktivací/inaktivací specifických signálních drah, metastatickou aktivitou a chemorezistencí.
  • Analýza heterogenity v expresi markerů na úrovni jednotlivých buněk umožňující identifikaci agresivních klonů v solidních nádorech.
  • Zavedení a optimalizace metod expanze a charakterizace klinických vzorků se zachováním jejich původního fenotypu (např. xenografty derivované z nádorové tkáně získané od pacientů, 3D buněčné kultury in vitro – organoidy/tumoroidy).

Technologické vybavení

  • Pre-klinický in vivo zobrazovací Systém – analýza nádorové progrese a terapeutické odpovědi u malých laboratorních zvířat
  • Systém pro vysokokapacitní analýzu v širokém zorném poli – automatický mikroskop pro multiparametrickou fluorescenční analýzu 2D a 3D kultur
  • Analyzátor Seahorse XF – analýza změn buněčného metabolismu v reálném čase