Do ICRC putují ocenění za excelentní výsledky v doktorském studiu

V rámci celé Masarykovy univerzity každoročně ukončí své doktorské studium kolem 200 absolventů. A letos už potřetí vybrala prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová ty nejlepší z nich, kteří spolu se svými školiteli obdrželi Cenu prorektorky na excelentní výsledky v rámci doktorandského studia. A my hrdě hlásíme, že ocenění se svými doktorandy získali dokonce tři naši školitelé, a dva ocenění absolventi doktorského studia už s námi v ICRC tvoří budoucnost medicíny.

Všichni držitelé Ceny prorektorky za excelentní výsledky v rámci doktorského studia, foto: Masarykova univerzita

Ocenění byli ti, kterým se podařilo získat velmi kvalitní výsledky výzkumu zahrnutých v disertační práci. Podmínky pro udělení ceny byly dvě, a to maximální délka studia 5 let a prvoautorská publikace v zahraničním časopisu v prvním kvartilu s co možno nejvyšším impact faktorem, tedy metrikou, která reflektuje kvalitu vědeckých publikací.

Za svůj disertační výzkumu, který přinesl cenné poznatky o možnosti včasné detekce a terapie srdečního selhání u asymptomatických přenašeček genu pro specifický typ muskulární dystrofie, obdržela cenu naše lékařka a výzkumnice Lucia Masárová pod vedením Romana Panovského, který v ICRC vede tým Noninvasive Cardiac Imaging.

Lucia Masárová a její školitel Roman Panovský přebírají ocenění, foto: Masarykova univerzita

„Téma mi bylo blízké, protože jsem s Duchenovou muskulární dystrofii tak trochu „vyrůstala“. V naší vesnici jsme měli takto nemocného chlapečka, znala jsem ho odmalička. Byli jsme spolužáci, jako děti jsme mu pomáhaly, když bylo potřeba. Pamatuji si, že v první třídě ještě chodil, od páté třídy byl už pak plně odkázaný na invalidní vozík. Znala jsem i jeho rodiče a vím, jaká to byla neskutečná oběť z jejich strany, zajišťovat mu nejlepší 24hodinovou péči, a to včetně ovládání umělé plicní ventilace a jiných podpůrných přístrojů,“ vzpomíná Lucia. „O to větší radost mám teď, když vidím takto handicapované chlapce v mnohem lepší kondici právě díky pokrokům v medicíně i přesto, že se nadále jedná o nevyléčitelné onemocnění.“

Zatímco doposud byla veškerá péče a pozornost věnovaná pouze těžce handicapovaným chlapcům, je nutné pravidelně sledovat z kardiologického hlediska i jejich maminky. „Až dokud jsem se nezačala věnovat uvedené problematice v rámci doktorského studia, považovala jsem to za onemocnění chlapců. Teď je ale i z výsledků naší práce jasné, že jejich maminky, tedy přenašečky genů, sice nemají závažné muskulární postižení, ale může se u nich rozvinout postižení kardiální, a to od lehkých forem až po rozvoj srdečního selhání. Nacházíme u nich totiž stejné „vzorce“ jako u chlapců,“ vysvětluje. „Nadále zahrnujeme do výzkumu nové nosičky genu pro DMD, současně tak zajišťujeme všem již zahrnutým nosičkám pravidelné echokardiografické vyšetření a vyšetření pomocí magnetické rezonance srdce, dodává Lucia Masárová. Svou práci Lucia publikovala v Journal of American College of Cardiology, impact faktor její práce přeskočil číslo 10.

Kristína Mitterová a její školitelka Irena Rektorová přebírají ocenění, foto: Masarykova univerzita

Kristína Mitterová absolvovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity program Neurovědy. Ve svém doktorském studiu se zabývala dynamickým způsobem odhadu kognitivní rezervy. „Kognitivní rezerva je kapacita mozku zmírnit vliv stárnutí a hromadící se patologické zátěže. Přispívá k zachování kognitivních funkcí, její spolehlivý odhad poslouží ke zpřesnění diagnostiky a výběru vhodných kandidátů pro klinické intervence,“ říká Kristína Mitterová.

Navrhla také, jakým směrem se může ubírat výběr vhodné terapie s ohledem na velikost kognitivní rezervy u seniorů. Patří mezi kmenové zaměstnance CEITEC MU. S Kristínou ocenění převzala i její školitelka Irena Rektorová, přednostka ICRC a vedoucí výzkumné skupiny Aplikované Neurovědy v CEITEC MU.

Michaela Bartoňová a její školitel Ivan Rektor přebírají ocenění, foto: Masarykova univerzita

A stejný program, tedy Neurovědy, absolvovala i třetí oceněná, Michaela Bartoňová. Úspěšně se věnovala pokročilým metodám neinvazivní detekce patologické mozkové tkáně u specifických případů fokální epilepsie. Ocenění přebrala společně se svým školitelem Ivanem Rektorem, vedoucím výzkumného Centra neurověd na CEITEC MU a lékařem na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. „Michaela po čas svého studia publikovala práce ve výborných vědeckých časopisech, třeba v Nature Scientific Reports,“ říká k oceněné absolventce Ivan Rektor.

Martina Jelínková
martina.jelinkova@fnusa.cz