FNUSA získala peníze na 11 nových projektů od AZV

Fakultní nemocnice u sv. Anny a její Mezinárodní centrum klinického výzkumu získala v rámci veřejné soutěže Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) finance na jedenáct výzkumných projektů.
K financování byly schváleny tyto řešitelské a spoluřešitelské projekty:

Řešitelské projekty:
1. Parametry klidové ventilace predikují morbiditu a mortalitu u nitrohrudních výkonů, řešitel MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
2. Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí, řešitel Mgr. Jan Frič, Ph.D.
3. Epigenetický mechanismus v pozadí vývoje jaterního karcinomu, řešitel Dr. Manlio Vinciguerra, Ph.D.
4. Vývoj inhibitoru FGFR3 pro léčbu kosterní dysplázie, řešitel Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D
5. Nové nástroje pro kontrolu kvality pluripotentních kmenových buněk a progenitorů určených pro klinické aplikace, řešitel RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Spoluřešitelské projekty:
1. Efekt transkraniální stimulace tDCS na zrakovou pozornost u pacientů s mírnou kognitivní poruchou – studie kombinující MRI a neinvazivní mozkovou stimulaci, spoluřešitelka prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
2. Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické aplikace: derivace a charakterizace, spoluřešitelka doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
3. Úloha genu pro CD36 v patogenezi Alzheimerovy choroby, spoluřešitel prof., MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
4. Rozšíření současných prognostických skórovacích systémů u mozkových metastáz o mikroRNA profilování s cílem individualizace pooperační péče, spoluřešitel doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
5. Primární progresivní afázie – klinické, MRI a strukturální korelace. Prospektivní multicentrická studie, spoluřešitelka MUDr. Ilona Eliášová, Ph.D.
6. Genetická determinace závažnosti otoků podmíněných bradykininem u pacientů s hereditárním angioedémem, spoluřešitel MUDr. Roman Hakl