Končí projekt Podpory mobilit MSCA IF ve FNUSA-ICRC

Řijen je posledním měsícem projektu Podpory mobilit MSCA IF ve FNUSA-ICRC. Jeho hlavním cílem bylo podpořit rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků našeho centra a tím nepřímo podpořit kvalitní výzkum a vědeckou spolupráci FNUSA ICRC. Projekt umožnil dvěma excelentním vědcům zapojit se do výzkumných týmů našeho centra a jejich výzkumných aktivit.

Marco De Zuani, Ph.D. MSc. pracoval v týmu Buněčná a molekulární imunoregulace pod vedením Mgr. Jana Friče, Ph.D. Věnoval se zejména výzkumu chování kmenových buněk během sepse. Zaměřil se například na výzkum myeloidních supresorové buněk (MDSC), což jsou různorodé populace buněk, které svou tlumící aktivitou negativně ovlivňují imunitní odpověď organismu během zánětů, infekcí, ale i transplantací či onkologických onemocnění.

Role těchto buněk během sepse, tedy laicky řečeno otravě krve, byla popsána v práci „Human myeloid-derived suppressor cell expansion during sepsis is revealed by unsupervised clustering of flow cytometric data“ v odborném časopise European Journal of Immunology (IF 5,18), přičemž Marco de Zuani byl první autor této studie. „Data z této studie naznačují, že četný výskyt těchto buněk by mohl být spojen se zvýšenou úmrtností pozorovanou u pacientů, kteří přežili septický šok,“ uvedl Dr. De Zuani. Cílená léčba zaměřená na MDSC buňky by tak mohla zlepšit vyhlídky pacientů po sepsi na jejich celkové uzdravení.

Dmitrii Nikitin, Ph.D., CSc. se zapojil do výzkumu v Loschmidtových laboratořích PřF MU a FNUSA-ICRC. Zaměřil se zejména na vývoj nových trombolytik v úzké spolupráci s výzkumným týmem Stroke. Účinná léčba při mozkové mrtvici závisí totiž na rychlém rozpuštění trombu a minimalizaci poškození okolních tkání. Trombolytické látky jsou klíčovými hráči v těchto terapiích. Dr. Nikitin se ve svém výzkumu věnoval mimo jiné stafylokinázám, což je enzym produkovaný bakteriemi ze skupinami stafylokoků a jejich použití při rozpouštění trombů. Lepší trombolytické vlastnosti tak mohou vést k menším terapeutickým dávkám a nižšímu riziku krvácivých komplikací. Výsledky výzkumu by tak mohly v budoucnu pomoci zachránit životy a uzdravit mnoho pacientů.Dedikace

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt Podpora mobilit MSCA IF ve FNUSA-ICRC (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0016274)