FAQ – často pokládané dotazy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FNUSA) uplatňuje právo k předmětům průmyslového vlastnictví zejména tehdy, pokud je předmět průmyslového vlastnictví pro FNUSA přínosný, tj. především je-li způsobilý k externímu komerčnímu využívání. O této skutečnosti rozhoduje Rada pro komercializaci, její stanovisko určí další nakládání s předmětem průmyslového vlastnictví. OTT vyrozumí původce o rozhodnutí o uplatnění práv a komunikuje s ním další postup.

Vynález, který lze ochránit patentem, je výsledkem vynálezecké činnosti a splňuje podmínku novosti vzhledem ke stavu techniky ke dni podání přihlášky vynálezu. Dále musí být opakovatelně průmyslově využitelný, tedy lze jej vyrábět nebo jinak využívat v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství. Za průmyslově využitelné vynálezy se nepovažují způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského těla a diagnostické metody používané na lidském těle. Tyto způsoby a metody nelze patentovat.

Technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé dovednosti a je opakovaně průmyslově využitelné, lze ochránit užitným vzorem. Technická řešení, která se ochraňují užitným vzorem, mívají menší potenciál pro komercializaci, kratší životnost či jsou na ně kladeny nižší požadavky na celkovou vynálezeckou úroveň.

O ochranu průmyslového vlastnictví se stará Oddělení transferu technologií (OTT). OTT zajišťuje proces ochrany průmyslového vlastnictví prostřednictvím patentových zástupců a není-li dohodnuto jinak, nese náklady související s průmyslově-právní ochranou.

Pokud původce vytvořil vynález nebo užitný vzor v rámci pracovněprávního vztahu k FNUSA, má povinnost tuto skutečnost oznámit do 30 dní na OTT. Tuto informační povinnost splní vyplněním formuláře Oznámení o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví v českém jazyce (Invention disclosure form v anglickém jazyce), který je ke stažení na intranetu FNUSA-ICRC, nebo případně na vyžádání v OTT, a jeho zasláním na adresu tt.icrc@fnusa.cz.

Do formuláře Oznámení o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví (Invention disclosure form) vyplní původce primárně informace o samotném vynálezu či technickém řešení, včetně informace o všech jeho původcích. K Oznámení je nutné přiložit relevantní dokumenty, které by mohly hrát roli při posuzování, zda je průmyslověprávní ochrana předmětu žádoucí. Díky všem informacím a dokumentům poskytnutým původcem má být FNUSA schopna náležitě posoudit, zda bude k těmto předmětům průmyslového vlastnictví uplatňovat práva. V případě jakýchkoliv nejasností při vyplňování Oznámení může původce požádat o pomoc OTT, které mu poskytne veškeré informace o ochraně průmyslového vlastnictví či asistenci při vyplňování Oznámení a sumarizaci případných příloh.

Podané Oznámení zpracují pracovníci OTT, kteří vyhodnotí, zda jde skutečně o předmět průmyslového vlastnictví, jestli je předmět ve spolupůvodcovství s původci mimo FNUSA a zdali má předmět vztah k výzkumným projektům. Na základě zjištěných skutečností OTT vypracuje „Návrh komercializace“, který předkládá Radě pro komercializaci.

FNUSA uplatňuje právo k předmětům průmyslového vlastnictví zejména tehdy, pokud je předmět průmyslového vlastnictví pro FNUSA přínosný, tj. především je-li způsobilý k externímu komerčnímu využívání. O této skutečnosti rozhoduje právě Rada pro komercializaci, její Stanovisko určí další nakládání s předmětem průmyslového vlastnictví. OTT vyrozumí původce o rozhodnutí o uplatnění práv a komunikuje s ním další postup.

V případě, že se Rada pro komercializaci rozhodne právo neuplatnit, přechází právo k výsledku zpět na původce. Ten může s předmětem průmyslového vlastnictví nakládat dle svého uvážení a možností a realizuje případnou ochranu svou vlastní cestou a za vlastní prostředky. FNUSA je povinna zachovávat o předmětu mlčenlivost, aby neohrozila možnost ochrany patentem nebo užitným vzorem.

O všech vynálezech a technických řešeních je nutno zachovávat mlčenlivost přinejmenším do doby, než je podána patentová přihláška či přihláška užitného vzoru. Pokud dojde k uveřejnění informace o předmětu průmyslového vlastnictví před podáním takové přihlášky, výsledek práce již nelze právně ochránit. Je tedy potřeba se vyvarovat zveřejňování v podobě publikací, v rámci konferenčních příspěvků, či jen jejich abstraktů.

Maximální délka patentové ochrany je 20 let. V případě užitného vzoru jde nejvýše o 10 let. V obou případech je ochrana platná od data podání přihlášky a její prodlužování je navázáno na hrazení udržovacích poplatků.

Pokud se na Vás obrátí instituce nebo soukromá společnost se zájmem využívat registrované průmyslové vlastnictví FNUSA, kontaktujte OTT, které se se subjektem spojí, dohodne podmínky spolupráce a zajistí ji po právní stránce.
V případě, že se motivační odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem, kterého je dosaženo komerčním využíváním daného výsledku, má původce právo na odměnu z komercializace průmyslového vlastnictví. O dosažení takového nepoměru a o výši odměny z komercializace rozhoduje OTT.

S jakýmikoliv dotazy se neváhejte obracet na OTT a jeho pracovníky na adrese tt.icrc@fnusa.cz.
Problematika průmyslového vlastnictví je podrobněji upravena interní směrnicí S/A/82999/019, o nakládání s výsledky výzkumné činnosti a ochraně duševního vlastnictví, kterou OTT pravidelně aktualizuje.

Dedication