Srovnání přesnosti různých měřících metod u deformace myokardu

K hodnocení deformace (strainu) srdečního svalu je stále častěji využívána magnetická rezonance srdce (CMR), která k tomuto účelu nabízí celou řadu technik. Za zlatý standard hodnocení myokardiálního strainu pomocí CMR je považován tzv. tagging. Kvůli svým specifickým požadavkům (nutnost skenovat další sekvence) se však tato technika značení používá relativně málo. Nová zobrazovací technika zvaná feature tracking (FT) je mnohem praktičtější a výhodnější v klinických podmínkách, komplikací je však omezené ověření přesnosti měření. Právě na porovnání různých metod měření deformace myokardu a na srovnání používaného software se zaměřil výzkum, na kterém spolupracoval také doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu Kardiovaskulární magnetická rezonance Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC).

 Výzkum byl prováděn na vzorku 61 účastníků, z nichž 18 bylo zdravých a 43 trpělo srdečními chorobami, jako opakovaným infarktem, kardiomyopatií nebo hypertrofií levé komory. U všech byly měřeny různé formy strainu, které zahrnovaly globální a regionální podélnou deformaci (LS – longitudinal strain), obvodovou deformaci (CS – circumferential strain) a radiální deformaci (RS – radial strain). Všechna měření byla provedena pomocí 3 různých postpocesingových softwarů a naměřené hodnoty byly srovnány v rámci jednotlivých technik a proti taggingu.

Zatímco globální údaje LS a globální CS mezi používanými software a značením byly obdobně přesné, u globální RS a všech forem deformace na regionální úrovni byly nalezeny významné rozdíly. „Spolehlivost měření globálních strainů pro longitudinální a cirkumferenciální strain je důležitou informací pro zavedení metody FT do běžné klinické praxe. Naopak, vzhledem k významné variabilitě regionálních strainů není možné toto hodnocení prozatím doporučit ke stanovování klinických závěrů.“ uvedl docent Panovský.

Celý výzkum naleznete zde.

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868).

Dedikace

Doc. Panovsky