Úspěšná publikace výzkumného programu Stroke

Vědecký článek zabývající se použitím trombektomie u pacientů s lehčí mozkovou příhodou publikovaný v časopise Neurology (oficiální časopis Americké neurologické společnosti), vzbudil mezi odbornou veřejností velký zájem. Práce nazvaná Srovnání trombektomie a standardní léčby u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a nízkým NIHSS skóre (Thrombectomy vs medical management in low NIHSS acute anterior circulation stroke) se umístila v Top 5 dle Altmetric Attention Score.

Trombektomie je intervenční zákrok cestou tepenného řečiště, během kterého se krevní sraženina v mozkové cévě lokalizuje a odsaje pomocí speciálního katetru a košíčku (stentu). „Jde o vysoce účinnou metodu léčby pacientů se středně závažnou a závažnou mozkovou příhodou,“ uvedl první autor práce MUDr. Ondřej Volný Ph.D., výzkumný pracovník Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC a LF MU. „V naší studii, která je výsledkem mezinárodní spolupráce, jsme se zaměřili na použití této metody u pacientů s nízkým NIHSS skóre.“

NIHSS je standardizovaná neurologická škála, které objektivně vyjadřuje tíži neurologického postižení u cévní mozkové příhody. „U pacientů s nízkým skóre NIHSS a uzávěrem velké mozkové tepny, na které jsme se v této studii zaměřili, nemáme dostatek údajů (tzv. evidence), že je bezpečná a efektivní. Navíc stále chybí prospektivní randomizované studie,“ dodal dr. Volný.

Výsledky mezinárodní studie, do které bylo zařazeno celkem 236 pacientů, ukázaly, že trombektomie u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou při okluzi velké cévy a s nízkým neurologickým deficitem hodnoceným pomocí škály NIHSS byla spojena s vyšším rizikem neurologického zhoršení po 24 hodinách. „Nicméně jak standardní (medikamentózní) léčba, tak mechanická trombektomie vedly ke shodnému výslednému klinickému stavu po třech měsících, který představuje standard klinického hodnocení pacienta po prodělané cévní mozkové příhodě,“ zdůraznil dr. Ondřej. Volný.