Spolupráce

Jednou z hlavních aktivit FNUSA-ICRC je intenzivní spolupráce se zahraničními i domácími výzkumnými partnery. Naši výzkumníci spolupracují s vědci, lékaři a dalšími odborníky z více než stovky výzkumných institucí z celého světa. Naše centrum uzavřelo formální dohody o spolupráci s řadou renomovaných zahraničních institucí, jako například s americkou klinikou Mayo, jakož i s předními univerzitami a výzkumnými ústavy z České republiky. FNUSA-ICRC je aktuálně členem sedmi evropských výzkumných sítí a více než deseti grantů Horizon 2020. S mnoha renomovanými univerzitami a výzkumnými středisky probíhá aktivní výměna pracovníků.

Mezinárodní charakter FNUSA-ICRC je přirozenou součástí každodenní činnosti tohoto centra, neboť téměř jedna čtvrtina našich zaměstnanců pochází ze zahraničí. Multidisciplinární přístup s mezinárodním rozsahem je základním hnacím motorem inovací. Tento přístup je pro úspěch ve zdravotnictví zvláště klíčový. Od ledna 2018 funguje v rámci FNUSA-ICRC 29 multidisciplinárních a mezinárodních týmů a servisních laboratoří zabývajících se výzkumem, díky čemuž vzniká vysoce inovativní a kreativní prostředí. Pouze multidisciplinární tým může pružně reagovat na komplexní klinické potřeby. FNUSA-ICRC aktivně hledá další nové příležitosti pro spolupráci s globálně uznávanými institucemi.

Mezinárodní a globální propagaci FNUSA-ICRC zároveň aktivně podporuje česká Diplomatická a konzulární služba. Spolupráce FNUSA-ICRC s českými velvyslanectvími po celém světě je pro Centrum velmi přínosná. Díky tomu byly ve Spojených státech (konkrétně ve městech Washington, D.C., Chicago a San Diego) uspořádány různé druhy akcí pro zvýšení povědomí o neurodegenerativních onemocněních představujících pro současnou společnost závažné ohrožení.

Kromě našich současných partnerství s klinikou Mayo a dalšími světovými institucemi, které nám pomáhají dosahovat nejlepších možných výsledků, momentálně jednáme o nových formách spolupráce s institucemi z Kanady a Japonska.

V rámci FNUSA-ICRC usilujeme o zkvalitnění nejen výzkumné činnosti, ale také klinické péče poskytované pacientům i prostřednictvím spolupráce s akademickými a dalšími odbornými institucemi.
Jsme přesvědčeni, že výzkumného pokroku, zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení kvality lidského života lze dosáhnout také prostřednictvím silných mezinárodních partnerství umožňujících skutečnou systémovou změnu prostředí a navrácení investice do našeho Centra zpět společnosti. Proto podporujeme spolupráci s odborníky z předních českých i zahraničních institucí.

V současné době vytváříme jedinečnou regionální vědeckou platformu pro špičkové vědce na Moravě s dopadem daleko za hranice střední Evropy. Tato platforma spojuje FNUSA-ICRC se čtyřmi významnými výzkumnými institucemi v Moravském kraji (Ústav molekulární a translační medicíny na Palackého univerzitě v Olomouci – IMTMRegionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu – RECAMONeurologické oddělení Lékařské fakulty Fakultní nemocnice v Olomouci a Výzkumná skupina pro léčbu rakoviny krve na Ostravské univerzitě – BCRG). Tato platforma bude vytvořena díky projektu „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ (zkráceně ENOCH), který byl nedávno schválen pro jako grant ze strukturálních fondů EU. Hlavním výzkumným cílem v rámci tohoto projektu je během realizační fáze projektu od roku 2018 do roku 2023 formulovat společný výzkumný program, který se zaměřuje na výzkum stárnutí a onemocnění souvisejících se zvyšujícím se věkem, jako například rakovina, chronická zánětlivá a degenerativní onemocnění.

Máme zájem zapojit se do dalších relevantních výzkumných sítí – kontaktujte nás, prosím, na adrese icrc@fnusa.cz
H2020 logo

Granty Horizon 2020

FNUSA-ICRC se účastní více než deseti grantů programu Horizon 2020. Kontinuálně se také zvyšuje počet výzkumných grantů z mnoha zdrojů, například z programu Horizon 2020, INTERREG, strukturálních fondů EU, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky, Agentury pro výzkum ve zdravotnictví, Ministerstva školství ČR nebo Jihomoravského kraje.

Aktivně vyhledáváme další příležitosti v rámci programu H2020 a máme zájem se zapojit do nově vznikajících konsorcií H2020, která zahrnují oblasti našeho výzkumu.

Máte-li zájem o možnost společné žádosti o grant, kontaktujte, prosím, vedoucího Centra grantové podpory FNUSA-ICRC. petr.rychtecky(zavináč)fnusa.cz

PROJEKTY A GRANTY FNUSA-ICRC

A4L logo

Alliance4Life

Alliance4Life byl strategický projekt deseti výzkumných institucí z celkem devíti zemí střední a východní Evropy. Projekt měl za cíl upozornit na aktuální nedostatky ve výzkumu v oblasti zdraví a zmenšit rozdíl mezi mírou inovace u nových a původních členů Evropské unie.

A4L_Actions

V pořadí druhý H2020 projekt nyní třináctičlenného konsorcia Alliance4Life. Jde o nové pokračování nyní již formálně existující mezinárodní aliance předních výzkumných institucí a univerzit působících v oblasti biologických a medicínských věd v zemích střední a východní Evropy. Během následujících tří let se tak bude rozvíjet intenzivní spolupráce na realizaci řady příkladů dobré praxe, které byly v rámci dosavadní činnosti aliance již pilotně ověřeny. Cílem projektu je zejména zlepšování institucionální kultury a strategického řízení institucí a být inspirací pro zlepšování podmínek pro excelentní vědu v oblasti střední a východní Evropy.

WEB ALLIANCE4LIFE

ENOCH

Naše centrum je koordinátorem projektu „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (zkráceně ENOCH)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním výzkumným cílem projektu je formulovat společný výzkumný program zaměřený na výzkum stárnutí a s ním spojených onemocnění, konkrétně pak nádorových onemocnění, chronických zánětů a degenerativních onemocnění během realizace projektu v období let 2018 až 2023. Díky tomuto projektu, který sjednotil pět významných výzkumných zařízení na Moravě (Ústav molekulární a translační medicíny na Palackého univerzitě v Olomouci – IMTM, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického institutu – RECAMO, Neurologická klinika Lékařské fakulty, Fakultní nemocnice Olomouc, a Blood Cancer Research Group Ostravské univerzity), vznikne na Moravě jedinečná platforma pro špičkové vědce.