MEDICINAL CHEMISTRY

doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.

E-mail: kamil.paruch@fnusa.cz

Klíčová slova

Organická syntéza, Medicinální chemie, Chemická biologie, Kinázy, Analogy nukleosidů, Nukleázy.

Výzkumné zaměření

 • Výzkum v naší laboratoři se zaměřuje na vývoj syntetických metod a strategií pro přípravu strukturně netriviálních organických sloučenin pro aplikace v biomedicínském výzkumu. Naše projekty jsou zaměřeny na:
 • Vývoj účinných inhibitorů některých „nerutinních“ kináz (CLK, HIPK).
 • Syntézu nových modulátorů adenylyl cykláz na bázi forskolinů
 • Identifikaci inhibitorů vybraných opravných drah poškození DNA (nukleázy Mre11 a Mus81).
 • Přípravu nových chemických sond pro buněčnou diferenciaci a fluorescenčních sond pro biologické systémy.
 • Organickou syntézu organických sloučenin střední strukturní komplexity.
 • Medicinální chemii – optimalizaci raných “lead” sloučenin.

Hlavní cíle

 • Totální syntéza nových analogů forskolinu a testování jejich aktivity proti lidským adenylyl cyklázám.
 • Identifikace nových inhibitorů nedostatečně prozkoumaných proteinových kináz.
 • Vývoj SAR kolem stávajících proprietárních inhibitorů nukleáz MRE11 a Mus81; identifikace submikromolárních inhibitorů.
 • Syntéza a biologické profilování nových karbocyklických C-nukleosidů.

Technologické vybavení

 • HPLC s UV, MS a CAD detekcí
 • NMR spektrometr
 • mikrovlnný reaktor
 • vysokotlaký reaktor
 • automatické purifikační systémy