Národní výzkumná iktová síť STROCZECH oslavila 1. narozeniny

… a nadělila si 20 iktových center, 11 studijních sester a koordinátorů a 5 akademických studií.

Před více než 8 lety jsme se začali zabývat myšlenkou na vytvoření výzkumné sítě klinických pracovišť pro realizaci společných projektů v oblasti cévních mozkových příhod. Před 4 lety jsme začali usilovat o získání finančních prostředků, a až se nám to ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN podařilo, mohli jsme od loňského roku síť konečně začít budovat. Dnes, po jednom roce řešení, můžeme oslavit první plody naší snahy. Do sítě, která je iniciovaná a vedená prof. Robertem Mikulíkem, vedoucím Cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC, se zapojilo 20 iktových center, vytvořili jsme síť studijních koordinátorů a sester působících v zapojených nemocnicích, a zahájili práce na pěti akademických studiích. To za podpory mateřské platformy, výzkumné infrastruktury CZECRIN.

Myšlenkou nově vzniklé sítě STROCZECH je propojení dobře fungující sítě klinických iktových pracovišť, které disponují pacienty, lékaři a znalostmi v oblasti výzkumu a péče o cévní mozkové příhody, s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN, která přináší know-how pro realizaci akademických klinických studií v České republice. Cílem sítě STROCZECH je pozvednout výzkum cerebrovaskulárních onemocnění v České republice na nejvyšší možnou úroveň s možností realizovat randomizované klinické studie. Národní výzkumná iktová síť se zároveň stala vzorovou pro další sítě orientované na konkrétní onemocnění (tzv. Disease Oriented Networks), které budou v rámci výzkumné infrastruktury CZECRIN dále postupně vznikat (např. epilepsie či duševní zdraví).

Do sítě STROCZECH, která je koordinovaná Cerebrovaskulárním výzkumným týmem FN u sv. Anny v Brně, se dále zapojily následující nemocnice: FN Brno, Nemocnice Jihlava, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Písek, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Vojenská fakultní nemocnice, Nemocnice Na Homolce, FN v Motole, Thomayerova fakultní nemocnice, FN Královské Vinohrady, Krajská nemocnice Liberec, FN Hradec Králové, Nemocnice Pardubice, Nemocnice Vyškov, Fakultní nemocnice Olomouc, Krajská nemocnice T. Bati Zlín, Nemocnice Karviná, Fakultní nemocnice Ostrava a Nemocnice Vítkovice.

Za uplynulý rok také vznikla vědecká rada sítě, která sestává ze zvolených členů Výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. Čítá tak 13 expertů v oblasti cévních mozkových příhod v ČR a zároveň zástupců českých iktových center. Členové vědecké rady připravují výzkumné protokoly a plánují realizaci národních akademických studií i zapojení do studí mezinárodních. Náměty na vědecké projekty realizované v rámci sítě mohou ale předkládat i další výzkumníci, nejen členové vědecké rady.

Síť STROCZECH se také stala členem globální aliance iktových sítí GAINS. Díky tomu získá STROCZECH možnost se zapojit do mezinárodních akademických studií a také přístup k novým znalostem.

Zatím však nejsou všechna centra sítě aktivována, u některých partnerů jsme ve fázi zasmluvnění a ve fázi náboru dalších výzkumných sester. Zejména legislativní procesy byly náročným bodem při vytváření sítě, stejně tak jako pandemie, která síť pochopitelně paralyzovala. Je tedy před námi ještě dlouhá cesta, než budeme realizovat vlastní multicentrické akademické studie v celé naší síti.

Jak připravujeme generaci výzkumných koordinátorů a studijních sester?

Loni jsme také uspořádali workshop pro výzkumné sestry a koordinátory naší sítě STROCZECH. Dvoudenní plně nabitý program měl za úkol představit náplň práce výzkumných sester a jejich přínos pro klinický výzkum i pro pacienty, a také plánované první akademické klinické studie v rámci sítě.
Na programu workshopu se podíleli i experti výzkumné infrastruktury CZECRIN, kteří představili práci v přípravné, hodnoticí a monitorovací fázi klinického hodnocení, tedy start-up, projektový management, monitoring, farmakovigilance, datamanagment a statistiku.
Jeden z bloků workshopu byl zaměřen na zvýšení znalostí o cévních mozkových příhodách a nejnovějších trendech v oblasti jejich léčby. V simulačním centru si pak účastníci mohli vyzkoušet, jak společně s lékařem informovat pacienta o jeho možnosti zapojit se do klinické studie a jak komunikovat s různými typy pacientů. Profesor Mikulík a MUDr. Ondřej Volný přispěli svými neocenitelnými osobními zkušenostmi.

A jak se workshop našim studijním sestrám a koordinátorům líbil?

„Klinická hodnocení jsou pro mě zcela novou oblastí, takže byl pro mě meeting nesmírně zajímavý a přínosný od začátku až do konce. Nejvíce mě zaujala přednáška o monitoringu klinických studií a také možnost zapojit se do vzdělávacích projektů jako je program HOBIT realizovaný Cerebrovaskulárním výzkumným týmem,“ říká Pavla, výzkumná sestra z Liberce.

„Nejvíce na mě zapůsobila interaktivní školicí místnost, kde jsme si vyzkoušeli získávání informovaného souhlasu od pacienta pomocí nasimulované situace a ocenil jsem skvělý herecký výkon všech členů simulačního týmu,“ říká David, zdravotní bratr z Písku.

Kristýna, výzkumná sestra pro pražské nemocnice událost shrnula následovně: „Workshop byl plně nabitý informacemi. Čerpat z něj budu dennodenně při své práci ve výzkumu. Za nejužitečnější považuji informace o jednotlivých fázích přípravy klinického hodnocení, o komunikaci s regulačními úřady a o monitoringu studií.“

Přejeme naší síti do dalších let, aby rostla o nové projekty a další entuziastické členy a nabývala na svém významu, protože její výsledky budou přínosem jak pro samotné nemocnice, tak především pro pacienty.

Veronika Svobodová, Martina Sittová a Kristýna Znamenáčková
za výzkumnou síť STROCZECH
Cerebrovaskulární výzkumný program FNUSA-ICRC