Nová výzva pro Oddělení klinických studií – vakcinační studie COVID-19

Ing. Lucie Tesárková je pověřenou vedoucí Oddělení klinických studií Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). U této příležitosti jsme ji poprosili o krátký rozhovor, kde by představila činnost oddělení a popsala plány do budoucna.

Jak byste laické veřejnost popsala činnost Oddělení klinických studií FNUSA-ICRC?
Zjednodušeně můžeme říct, že naše oddělení má na starosti vše, co souvisí s přípravou a realizací klinických studií ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA), a to od řešení nabídek klinických studií až po jejich archivaci. Pracují u nás zaměstnanci, kteří zodpovídají za proces vyjednávání a uzavírání smluv ke klinickým studiím všech fází realizovaných ve FNUSA a také zaměstnanci, kteří se starají o finanční management klinických studií. Další nedílnou činností, kterou poskytujeme, je podpora lékařů a dalšího zdravotnického personálu v průběhu realizace studie prostřednictvím studijních koordinátorů. Neméně důležitou oblastí, kterou se zabýváme, je administrativní podpora lékařů v oblasti akademického klinického výzkumu realizovaného ve FNUSA.

Jak je nastavena spolupráce s nemocnicí?
Vzhledem k tomu, že zpracováváme klinické studie v rámci celé fakultní nemocnice, velice úzce spolupracujeme s právním oddělením, finančním oddělením a dalšími odbornými pracovišti, které se na provádění klinických studií podílejí.

V jakých oblastech se klinické studie nejvíce provádějí?
Můžeme říci, že studie probíhají v podstatě na každé klinice ve FNUSA. Především se jedná o klinické studie v oblasti neurologie, kardiologie, gastroenterologie, dermatologie, revmatologie a onkologie.

Jak se pacienti dozví o právě probíhajících studiích ve FNUSA a jak se mohou do nich případně přihlásit?
Na webových stránkách FNUSA v sekci Oddělení klinických studií je zveřejněn seznam klinických studií, ve kterých probíhá nábor pacientů. Tento přehled pravidelně aktualizujeme. U každé studie je uvedena kontaktní osoba, na kterou se může pacient v případě zájmu o více informací o dané studii obrátit. Aktuálně se zabýváme podporou náboru pacientů v klinických studiích pro pacienty s Crohnovou nemocí, ulcerózní kolitidou nebo revmatoidní artritidou.

Jak ovlivnila epidemiologická situace v souvislosti s COVID-19 činnost Oddělení klinických studií?
V začátcích pandemie byla pro nás situace hodně nepřehledná a bylo obtížné předvídat její další průběh. I přes všechny okolnosti, které nepříznivá epidemiologická situace přinesla, bylo pro nás prioritou zajistit péči pro pacienty zařazené do klinických studií tak, aby jejich léčba mohla plynule pokračovat. Vypracovaly jsme s kolegyněmi několik variant plánů pro různé stupně závažnosti epidemiologické situace tak, aby mohl být relativně plynulý chod studií zachován za každé z nich. Musely jsme samozřejmě počítat také s nejhorší variantou, tedy situací, kdy by se naše nemocnice uzavřela a sloužila by pouze pro pacienty s COVID onemocněním. Toto ale naštěstí nenastalo a myslím, že mohu říct, že ve spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky jsme situaci zvládli na výbornou.

Podílí se FNUSA na realizaci klinických studií COVID-19?
Ano, také FNUSA je oslovována s nabídkami na provedení studií se zaměřením na COVID-19. Jedná se o studie hodnotící bezpečnost a účinnost léčiv pro pacienty s onemocněním COVID-19 různé závažnosti, ale také o nabídky na vakcinační studie prováděné na zdravých dobrovolnících. Vakcinační studie jsou pro nás novou oblastí, kterou se teď zabýváme. V současné době se připravujeme na realizaci prvních velkých vakcinačních studií s účastí zdravých dobrovolníků. Jsme velice rádi, že jsme byli s nabídkou osloveni, protože zdravotnický personál FNUSA je schopen zajistit velice kvalitně provedené studie, na základě jejichž výsledků může být vyvinuta účinná vakcína.