Úspěšný projekt CANTAS byl ukončen

Díky projektu CANTAS (Počítačem asistovaný systém netermální ablace), jehož hlavním příjemcem je Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), se podařilo úspěšně navázat kontakt mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v  Brně a francouzskou Ecole Centrale de Nantes. Proběhly výměnné pobyty, započaly vzájemná školení a byla realizována technická zaškolení analytických systémů.

Dr. Guido Caluori z FNUSA-ICRC prezentoval dlouhodobý cíl integrovat model prediktivních digitálních dvojčat do 3D EAM systémů a učinit z něj nástroj běžného použití pro lékaře při řešení ablace srdečních arytmií. Tato integrace by poskytla operatérům zvýšenou důvěru  při kombinaci radiofrekveční ablace termální energií, či pulzním elektrickým polem (PEF).

V roce 2020 byl realizován projekt experimentálního nastavení pro měření akutních účinků nevratné elektroporace v srdeční tkáni. Úspěšně byl pozorován pokles impedance závislý na napětí, aniž by došlo k výrazné změně teploty na kontaktní ploše, což naznačuje, že provedená ablace PEF nebyla termální a že impedance je skutečně potenciálním markerem titrace energie pro trvalou tvorbu lézí. Imunohistochemie ukázala několik autolytických, nekrotických a staurosporinem indukovaných apoptotických lézí označených vybranou protilátkou pro Caspase3.

S využitím srdeční magnetické rezonance bylo vyvinuto několik protokolů pro extrakci geometrie (manuální a poloautomatické), na nichž byly aplikovány lokální biofyzikální vlastnosti podle přítomnosti fibrózy, aby bylo možné na míru vytvořit „digitální dvojče“ pacienta pro testování terapie. Dr. Caluori připravil s francouzskými partnery numerickou simulaci konkrétních dvojčat ze skenů levé síně se zjednodušenou geometrií; model implementoval účet s využitím existujícího anatomického atlasu pro personalizaci a parametrizaci modelu, pro orientaci tkání a dishomogenity.

V letech 2020-2021 byla společná osobní setkání limitována vlivem omezení cestování. Práce však neustaly ani po skončení projektu a již v  tomto roce se chystá společná grantová přihláška v Horizon Europe.