Hroznová struktura v mozku zvaná choroidální plexus se podle nové studie zvětšuje a vykazuje zvýšený výskyt abnormální zánětlivé molekulární signalizace u lidí s Alzheimerovou chorobou. Mezinárodní tým výzkumníků, včetně vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně v České republice, ukazuje, že tyto změny se zdají být extrémnější a znepokojivější než ty pozorované v choroidálním plexu během normálního stárnutí.

Choroidální plexus je síť krevních cév a buněk, která produkuje mozkomíšní mok (CSF) a vytváří bariéru mezi CSF a krví cirkulující v těle. Prostřednictvím produkce mozkomíšního moku pomáhá choroidální plexus udržovat aktivaci imunitního systému mozku.

Choroidální plexus se zvětšuje s věkem a Alzheimerovou chorobou. Jedním z pozoruhodných zjištění studie bylo, že „čím větší je choroidální plexus, tím horší je kognitivní výkon u pacientů s Alzheimerovou chorobou,“ řekl Gorazd B. Stokin, M.D., Ph.D., vedoucí výzkumného týmu Translational Neuroscience and Aging Program v ICRC a hlavní autor studie.

Vědci porovnávali mozkomíšní plexus choroideus u zdravých jedinců a lidí s Alzheimerovou chorobou, stejně jako pacientů s jinými neurologickými onemocněními, jako je akutní lymská borelióza a amyotrofická laterální skleróza nebo ALS. Analyzovali zánětlivou signalizaci v mozkomíšním moku a rovněž změny struktury a objemu v choroidálním plexu v posmrtně analyzovaných vzorcích a u žijících pacientů s využitím magnetické rezonance (MRI).

V návaznosti na studie, které prokazují, že choroidální plexus může být poškozen stárnutím a Alzheimerovou chorobou, se Dr. Stokin a jeho kolegové chtěli hlouběji zaměřit na roli, kterou tato tkáň může hrát při neurozánětu doprovázejícím právě Alzheimerovu chorobu. Výzkumníci našli proteinové abnormality a „neobvyklou signalizaci imunitních molekul v CSF a choroidálním plexu lidí s Alzheimerovou chorobou,“ uvedl další z autorů studie Patrick Pirrotte, Ph.D., ředitel TGen’s Collaborative Center for Translational Mass Spectrometry v Phoenixu v Arizoně (USA).

I když se tyto biologické změny vyskytují také při normálním stárnutí, jsou odlišné od těch, které byly pozorovány u jiných neurologických poruch zkoumaných ve studii. Změny související s věkem a Alzheimerovou chorobou byly nejvýraznější ve věkové skupině 66-75 let, zjistili vědci.

„Změny objemu choroidálního plexu u této skupiny by mohly souviset s rozvojem většího množství zánětlivých buněk,“ řekla Mária Čarná, Ph.D. z ICRC, první autorka článku. „S pomocí testů kognitivní výkonnosti, které jsme provedli u některých pacientů, tým také ukázal, že zvýšený objem choroidálního plexu koreloval s horším kognitivním výkonem.“

Svoje závěry teď vědecký tým publikoval v prestižním časopise Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Vědci zároveň upozornili, že je třeba další práce, aby zjistili, zda tyto změny v choroidálním plexu a CSF způsobují Alzheimerovu chorobu, nebo zda odrážejí stav onemocnění.

Článek je k dispozici zde: 

Brain

ICRC je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Financování studie pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 grant ENOCH); Programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace EU na základě grantové smlouvy (č. 857560) a grantu CETOCOEN EXCELLENCE Teaming CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632); Cetocoen Plus (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469); grantů Ministerstva zdravotnictví ČR (NV 18-04-00346, NV 18-04-00455 a 00064203, NV19-08-00472); grantu INBIO (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451); grantu NIH (P30 AGO6242); Barrowovy neurologické nadace a Feinovy nadace; grantu výzkumné infrastruktury RECETOX (LM2018121); Grantové agentury Masarykovy univerzity (č. grantu MUNI/G/1131/2017 GAMU); National Cancer Institute grantu NIH (č. P30CA033572); grantu NIA U01 (U01AG061357); EU nové generace (LX22NPO5107(MEYS)); a grantu Institucionální podpory excelence 2. LF UK (6980382).

Autorka: Marta Vrlová, M.A., MPH, Senior PR Specialist ICRC, marta.vrlova@fnusa.cz.
Kontakt pro média: Ing. Jiří Erlebach, Vedoucí odboru PR a marketingu FNUSA. Tiskový mluvčí. +420 543 182 006. jiri.erlebach@fnusa.cz.

Na konci ledna 2023 se v Ostravě konal 25. ročník mezinárodní konference Colours of Sepsis věnované problematice sepse a intenzivní medicíny u dospělých i dětí. Mezi zahraničními hosty vystoupili např. prof. Dr. Manu Malbrain z Belgie na téma: „Proč potřebujeme zlepšit povědomí o včasné detekci sepse“ a prof. Marcin Osuchowski z Ludwig Boltzmann Institutu experimentální a klinické traumatologie ve Vídni s tématem: “Léčba sepse pomocí fenotypizace: praktický nástroj, nebo zbožné přání?”.

Prezentace

Foto: Dr. Hortová-Kohoutková při prezentaci svého posteru

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) FNUSA a LF MU v rámci této konference úspěšně reprezentovala Dr. Marcela Hortová-Kohoutková z výzkumného týmu Cellular and Molecular Immunoregulation Mgr. Jana Friče, Ph.D (CMI). Představila poster na téma „Funkční změny monocytů a neutrofilů jako časné markery závažnosti septického šoku“, který zvítězil v hlavní posterové sekci Colours of Sepsis. „V rámci našich projektů se dlouhodobě zaměřujeme na studium sepse a septického šoku, kde imunitní systém hraje zásadní roli v jejich rozvoji i následném průběhu. Zabýváme se funkčními změnami buněk vrozené imunity, především monocytů a neutrofilů. Podařilo se nám prokázat, že pacienti se špatnou prognózou mají silně pozměněné funkce vrozené imunity. Tyto změny jsme schopni detekovat již v době přijetí pacienta na jednotku intenzivní péče. Včasná analýza by v budoucnu mohla pomoci vyselektovat pacienty, kteří nereagují na konvenční léčbu a jsou tedy kandidáty pro personalizovanou léčbu,“ přibližuje obsah prezentovaného výzkumu Dr. Hortová-Kohoutková.

Diplom za 1. místo posterové sekce Colours of Sepsis

Projekt, na kterém se vedle týmu CMI podílel i výzkumný tým Intensive Care ICRC doc. MUDr. Pavla Suka, Ph.D. a kolegové z Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNUSA, potvrzuje vynikající propojení mezi klinickou a výzkumnou částí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Autorka: Mgr. Marcela Hortová-Kohoutková, Ph.D., Senior Postdoctoral Researcher, Cellular and Molecular Immunoregulation ICRC

15. února si každoročně připomínáme Světový den dětské onkologie. Letos v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) chceme upozornit na potřeby vyléčených dětských pacientů, kteří v dospělosti řeší následky své léčby.

Od roku 2016 funguje v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) v Brně Dispenzární onkologická ambulance pod taktovkou MUDr. Tomáše Kepáka, Ph.D. Nabízí péči pacientům, kteří prošli v dětském věku onkologickou léčbou. Reaguje tak na rozvoj poznání o dlouhodobých vlivech léčby na pozdější stav imunity, stárnutí buněk, nebo předčasný rozvoj chronických onemocnění. Samotné služby Dispenzární ambulance se nyní v souladu s evropskými trendy posouvají vedle čistě lékařské péče i do psychosociální oblasti. Konkrétně ambulance rozšířila svoje služby o psychologickou péči a nutriční poradenství. Podporujeme tak pacienty i v přijetí odpovědnosti za péči o vlastní zdraví v širším smyslu.

S jakými problémy se pacienti potýkají? Jak se cítí ve vztahu k běžné populaci? A jaké jsou jejich specifické potřeby? Svoje postřehy nám nabídla jedna z nových posil týmu, psycholog Jakub Kozák.

Jakub Kozak

Foto: Mgr. Jakub Kozák

Jak jste se dostal k práci v Dispenzární onkologické ambulanci FNUSA?

Dr. Kepák mě přizval do ambulance jako člena budoucího psychosociálního týmu, který má zmapovat potřeby pacientů i z jiného úhlu pohledu, než dosud bylo zvykem. Podobně směřuje i současný evropský trend. S doktorem Kepákem se známe z Kliniky dětské onkologie ve FN Brno. Pohybuji se dlouhodobě v oblasti dětské psychologie a psychopatologie. Naznali jsme, že by spolupráce mohla být prospěšná, i když se ordinace primárně zaměřuje na dospělé, protože řada témat má u naší kategorie pacientů přesah.

Co je v rámci ambulance vaším úkolem?

Nabízím pacientům screening psychických potřeb. Pokud zachytím problém, který spadá do mé odbornosti, snažím se ho nějak ošetřit. Akutní stavy můžeme krátkodobě řešit přímo u nás. Protože však zatím nemáme kapacitu pro dlouhodobou péči, snažíme se poté pacienty převádět k regionálním odborníkům, co nejblíže jejich místu bydliště. Klienti k nám jezdí ze širokého okruhu z Moravy, někdy i z Čech. Naším cílem je vytvořit síť spolupracujících pracovišť s kolegy z ostatních ambulancí, která poskytne pacientům potřebnou oporu.

Takže v tuto chvíli už jste schopní pacientům nabídnout konkrétní jména lokálních kolegů, kteří by je přebrali do péče.

V některých místech ano, jinde kontakty teprve navazujeme. Tvoření sítě je dlouhodobější proces. Jsou také oblasti, kde je obecně psychologická péče nedostatková, ale snažíme se s tím pracovat.

Nabízíte služby všem pacientům ambulance, nebo záleží na doporučeních lékařů z ambulance?

Snažím se oslovit každého. Pokud se mi s někým nepodaří setkat přímo v ambulanci, například kvůli plánu vyšetření, kterými u nás pacienti prochází, zmíní možnost psychologické konzultace moji kolegové.

S jakou věkovou kategorií pracujete?

Setkávám se s celým spektrem lidí. Máme mladé dospělé pacienty pět let po léčbě, ale i starší, okolo čtyřicítky i padesátky.

S jakými obtížemi pacienti nejčastěji přicházejí?

U mladších pacientů, okolo 25. roku života, často řešíme jejich vstup do dospělosti, možnost osamostatnit se a nastavení pravidel vůči rodičům (rodině). Rodič, jehož dítě bylo v přímém ohrožení života, může následně být hyperprotektivní, tedy přehnaně dítě chránit. Je to přirozený důsledek té léčby, nicméně pro mladého dospělého je důležité se v rámci možností realizovat v životě samostatně, nebýt svázán úzkostlivou péčí rodiče nebo jeho snahou o kontrolu možných rizik.

Další skupinu obtíží představují obavy o budoucnost, otázky plánování rodičovství, často i reprodukční zdraví a samotná možnost vůbec mít děti. Objevuje se strach z opakování onemocnění i obava o onemocnění vlastního dítěte. Často se projevují úzkosti, které mohou vyplývat už z osobnostní výbavy konkrétního jedince a následkem léčby se výrazně zhoršit.

Setkáváte se někdy s opačným spektrem prožitků, tedy např. pozitivně naladěnými pacienty, kteří díky své tíživé zkušenosti dokáží brát život s nadhledem? 

Jsem rád, že to zmiňujete. V naší práci vždy doufáme, že i když dítě zasáhne takto silná zkušenost, nemusí to vždy vést k trvale velkému omezení a trápení, ale může ho to posunout. Když se takový pacient objeví, je to vždycky nádherné setkání. Dr. Kepák často nazývá naše působiště „ambulancí radosti“, když vidíme, že spousta pacientů, kteří prošli náročnou léčbou, dosáhne důležitých životních mezníků, i když o tom v průběhu léčby třeba pochybovali. Jsou i tací, kteří naprosto přehodnotí svůj žebříček hodnot. Týká se to hlavně těch, kteří jsou zasaženi léčbou v době dospívání. Hodně o své situaci přemýšlí, a troufám si říct, že vyjdou často obohaceni.

Jde odlišit traumata a prožitky související s léčbou od jiných? Nebo to ani není žádoucí a přistupujete k problémům svých pacientů komplexně?

Nemůžeme mít vždy jistotu, že ošetřovaný problém je primárně spojený s léčbou, ale snažíme se to rozlišovat. Bereme nicméně jako jakýsi nadstandard pro pacienty s touto nelehkou zkušeností, že mají, pokud o to stojí, příležitost zabývat se svými prožitky. Týká se to jak vzpomínek, tak celkově vlastního vnímání kvality jejich života v aktuálním období. Naším limitem je zatím kapacita. Musíme tedy zvažovat, do jaké míry rozvineme podporu v rámci naší ambulance a kdy navážeme spolupráci se sítí dalších odborníků.

Pracujete i s rodinami pacientů?

Dospělí lidé se nacházejí v různé míře autonomie v kontextu vztahu k rodičům. Naši pacienti v určitém období využívali podpory rodiče v různých rovinách dost intenzivně a přijde čas, kdy by bylo žádoucí toto sepětí postupně uvolňovat. Někdy se daří, že rodič má odstup a dává dítěti přirozeně prostor k nacházení optimální míry autonomie. Jinde se to daří méně a s tím se pak snažíme pracovat. Máme ale i skupinu pacientů, kteří kvůli léčbě mají výraznější zdravotní omezení, například oslabení kognitivních nebo pohybových schopností. Někteří rodiče se natolik obětují, že svůj život trvale podřídí potřebám dítěte, jsou mu k dispozici, pečují o ně nepřetržitě. Řešíme pak model, jak by pacienti mohli existovat i bez většinové přítomnosti rodiče, a měli tak možnost realizace bez rodičovské opory.

A co partnerské vztahy?

To zatím řešíme spíše okrajově. Ale objevují se otázky, do jaké míry je třeba partner informován o minulosti pacienta. Vybavuji si případ, kdy ta informace vůbec nepadla a diskutovali jsme, do jaké míry chce pacient v dané fázi vztahu toho druhého informovat o proběhlé léčbě, jaké jsou jeho obavy a jak se toto téma dá v partnerské komunikaci otevírat.

Jakou psychohygienu svým klientům doporučujete?

Všem nám, bez ohledu na přítomnost závažného onemocnění nebo léčby, prospívá péče o vlastní zdroje. Tedy považuji za důležité myslet v sebepéči na vlastní tělo i duši, a zároveň dělat pro to, abych se cítil dobře, každý den alespoň drobnost. Nevezme to mnoho času a sil, jen to zaměření a vyhrazení nutného minima je moc důležité. Součástí toho je i prevence, usilování o zdravý životní styl. U našich pacientů je navíc mým cílem vždy poukázat na oblast, ve které mohou zažívat prospěšnost, aby se jim dobře žilo a vnímali vlastní hodnotu i při případném hendikepu.

Zmiňoval jste evropský trend komplexní péče o onkologické pacienty. Vybavuji si prof. Kouteckého, zakladatele dětské onkologie v ČR, který mluvil o potřebě vnímat pacienty v celém jejich kontextu, vč. právě psychologické podpory. Myslíte si, že se nám to daří?

Mám velkou inspiraci v paliativní péči, kde je tento trend komplexního přístupu hodně silný. Podobný směr nyní vidím i v našem úsilí v dispenzární ambulanci. Musíme se o to snažit, i když je to někdy spojeno se zažitými postoji jiných odborností k psychologické práci, možná nějakými předsudky. Dílem je to dáno i méně hmatatelným způsobem naší práce. A doufám, že se nám to i daří – to musí posoudit pacienti i kolegové jiných oborů. V naší ambulanci se o to každopádně snažíme.

ochoFoto: Dispenzární onkologická ambulance FNUSA, uprostřed MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D.

Jste v České republice jediní s podobnými službami?

Další ambulance funguje ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, se kterou spolupracujeme. Právě se tam chystáme na stáž, abychom slaďovali koncepty péče a bavili se i o zahraničních trendech.

Má vaše práce přesah ve formě osvěty k veřejnosti, nebo tvorby doporučených postupů pro odborné společnosti?

S osvětou teprve začínáme. Jsme například v kontaktu s pacientskými organizacemi. Vnímám také důležitost vzdělávání na školách. Víme o pacientech, kteří měli velmi obtížný návrat do školního kolektivu. Je zapotřebí odpovídající přístup pedagoga ke specifickým potřebám dítěte v/po onkologické léčbě, ale klíčová je i práce s kolektivem a začleněním jedince, který prošel náročnou zkušeností – mnohdy ohrožením vlastního života a jeho dlouhodobé kvality.

Která témata jsou podle vás dnes ve společnosti tabu v souvislosti s onkologickou léčbou v dětském věku?

Vidím určitou míru znevýhodnění skupiny vyléčených pacientů. Snažíme se pracovat na tom, aby pro ně byly rovné příležitosti. Řada vyléčených pacientů je po onkologické léčbě reálně zdravá, a přesto bojují s diskriminací. Týká se to například možnosti sjednání hypotéky, pojištění, pracovních příležitostí. Ti lidé chtějí žít plnohodnotný život a mít perspektivu.

Je nějaký příběh, který Vám utkvěl v paměti?

Napadá mě jeden pacient ambulance, který byl léčbou výrazně zasažen ve vlastní soběstačnosti. Pracujeme nyní na tom, aby si rodiče dovolili hledat vhodnou pomoc. Řešíme, jak moc budou dále pečovat oni a do jaké míry využijí podpory sociálních služeb. Důvod, proč se mi vybavuje tento konkrétní případ, je ta palčivost, se kterou rodiče musí v životě zpracovávat velké ztráty. V jednu chvíli vychovávají dítě, u kterého věří, že se o sebe v dospělosti postará. A najednou přijde moment, který tuto relativní jistotu nějakým způsobem bere a oni musejí přeorientovat svůj přístup. Setkávají se navíc s tím, že sociální systém jim nemůže nabídnout dostatečnou podporu. Chceme hledat co nejvyšší míru životního naplnění i u těchto pacientů, rodin. Myslím, že jako společnost bychom v tom měli podniknout víc.

Příběhy, se kterými se setkáváte, musejí často být náročné. Jak si psychické zdraví udržujete vy sám?

Mám určitý návyk, jak s příběhy pracovat, který si hlídám v rámci profesionálních hranic. Ale chci také zmínit svoji rodinu, která je pro mě velkou oporou. Považuji to za velký dar, řekl bych „životní bonus“, že moje žena i děti se mnou nesou právě tuto službu lidem s náročnými životními osudy. Určitě se tím mění nejen můj náhled na život a svět, sdílí to se mnou celá moje rodina. Zároveň bych se neobešel bez svých osobních zdrojů, kterými pro mě jsou hudba, tvořivý proces obecně a taky sport.

Jak mohou klienti vaši pomoc vyhledat? Pokud bychom závěrem chtěli touto cestou nabídnout pomocnou ruku těm, kteří váhají, nebo neznají možnosti následné péče?

Pracujeme na tom, abychom naše služby dobře komunikovali navenek. V rámci procesu ukončování léčby pacienti dostávají informaci, kde mohou být dál ve sledování. Dále máme vlastní prostor na webových stránkách FNUSA a spolupracujeme s pacientskými spolky. Pokud pacienti cítí potřebu a zatím nejsou v systému dispenzárního sledování, mohu to jednoznačně doporučit. V nadsázce to přirovnáváme k STK auta – nabízíme kontrolu celkového zdravotního stavu, za mne speciálně psychické kondice. Určitě budeme rádi, když toho budou pacienti využívat.

Děkuji za rozhovor.

 

Bližší informace a kontakty pro objednání do Dispenzární onkologické ordinace najdete na stránkách: https://www.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/dispenzarni-onkologicka-ambulance/

Aktivity ordinace byly součástí evropského projektu PanCareLIFE, který si dal za úkol zvyšovat kvalitu života dětí a mladých pacientů vyléčených z nádorového onemocnění po celý jejich život. Ten nyní pokračuje navazujícím projektem PanCareFollowUp podpořeným z programu Horizont 2020 Evropské unie (grant. č. 824982).

EU flag

Jako malá chtěla být lékařkou, dnes zkoumá vlastnosti imunitního systému. V ICRC působí ve výzkumném týmu Buněčné a molekulární imunoregulace Dr. Jana Friče. V prosinci 2022 získala ocenění prorektorky MU za excelentní výsledky v doktorském studiu, zároveň sama vede pregraduální studentky, řídí projekty a organizuje aktivity v rámci Skupiny mladých imunologů při České imunologické společnosti. Nyní Petra Lázničková stojí před novým „projektem“, skloubit vědeckou kariéru s mateřstvím. Jak sama říká, je to o nastavení okolí a podmínek, ve kterých se pohybujeme. U příležitostí Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který každoročně připadá na 11. února, jsme Petru požádali o sdílení své zkušenosti.

Petra Laznickova

Foto: Petra Lázničková

Biochemie jako prostor pro hledání souvislostí

Kudy vedla Vaše cesta ke vědě?

Jako malá jsem chtěla být lékařkou, ale nakonec mě zlákala biochemie. Zjistila jsem totiž, že se nerada učím věci zpaměti. Raději se snažím pochopit principy a hledám souvislosti. Do Brna jsem přišla z Podkrkonoší, v tu dobu tu už studoval můj bratr, a také se mi město zalíbilo svojí atmosférou. Bakalářský i magisterský program biochemie jsem vystudovala na Masarykově univerzitě, a pak mě čekalo rozhodování, co dál. Zvažovala jsem, jestli mám všechny vlastnosti, které jsou potřeba pro absolvování doktorského studia.

 Jak jste tehdy svoje šance vyhodnotila?

Klíčové je analyticky myslet. Existuje celá řada vědeckých časopisů a když hledáte konkrétní věc, musíte být schopná z toho množství informací vybrat, co je pro Vás relevantní, a zda je možné Vaši hypotézu metodicky ověřit. Rozhodla jsem se tedy nejprve pro stáž v rámci programu Erasmus+ Traineeship for recent graduates, abych si vyzkoušela všechny aspekty každodenní vědecké práce. Dostala jsem se do skupiny profesora Kamila Krance v Centru regenerativní medicíny ve skotském Edinburghu. Jeho zaměření na hematologii vhodně navazovalo na moje zkušenosti ze studia neutrofilů, což je jeden z typů bílých krvinek zajišťující přirozenou imunitu. Celkem jsem na stáži ve Skotsku strávila 8 měsíců a zjistila jsem, že mě ten proces baví – navrhnout experiment, provést ho, následně zhodnotit a najít kontext v literatuře. Už před návratem ze Skotska jsem se setkala s Dr. Fričem, se kterým jsem se dohodla na realizaci doktorátu v rámci jeho týmu.

Čím konkrétně se zabýváte?

Díváme se na imunitní systém, jeho funkce a signalizaci z hlediska patologií, tedy specifických poruch. V rámci doktorandského studia jsem řešila, jaký profil imunitního sytému mají děti a adolescenti, kteří úspěšně absolvovali léčbu neuroblastomu, což je typický nádor raného dětského věku, vycházející z buněk nervové tkáně. Klíčová byla pro nás spolupráce s MUDr. Tomášem Kepákem, který se problematice pozdních následků onkologické léčby v dětské věku věnuje dlouhodobě.

Co jste zjistila?

Je řada článků o studiu imunitních buněk u přeživších leukémie. Toto onemocnění je častější než třeba právě neuroblastom, a tedy skupiny pacientů pro výzkum jsou širší. U dětských leukemických pacientů bylo prokázáno, že si nesou nějaké poškození imunity celý život. Projevují se u nich předčasně poruchy, které jsou jinak běžné až v seniorském věku, jako potíže se srdcem a dýcháním nebo časté infekce. My jsme našli prostor pro náš výzkum u pacientů s neuroblastomy, což jsou solidní nádory s pevnými ložisky, kde podobné vlastnosti imunity dosud tak prozkoumané nebyly. Překvapivě jsme zjistili, že ačkoliv imunita u těchto pacientů vykazuje známky stárnutí časně po léčbě, cca do 4 let po terapii, později se vlastnosti buněk vracejí do normálních hodnot. To dává naději na stejné vyhlídky pro vyléčené pacienty. Otázkou nicméně je, jestli by se jiné problémy neukázaly později, např. u generace třicátníků. Náš výzkum bychom tedy chtěli rozšířit o další věkové skupiny.

Perný den výzkumnice

Jak vypadá Váš typický den?

Na doktorském studiu jsem si sama plánovala experimenty, postupně se věnovala jejich součástem a konzultovala postup se svým vedoucím. Teď už působím jako post-doc a svůj den tedy typicky začínám řešením e-mailů. Následně se věnuji vlastním experimentům nebo s kolegyní techničkou řeším průběh dílčích experimentů, které pro daný projekt provádí. Jelikož vedu i studentky ICRC akademie, jednu bakalářskou práci a jsem konzultantkou začínajícího doktoranda, mám vyhrazený čas i pro jejich experimenty a otázky. Společně pak v týmu zpracováváme výsledky našich experimentů a připravujeme podklady pro jejich zveřejnění ve vědeckých časopisech. Bohužel nemáme takové kapacity, abychom byli schopni zpracovávat vzorky tisícovek pacientů. Zato se ale snažíme jít více do hloubky a testovat funkce buněk, aby náš výzkum měl specifický záměr a výpovědní hodnotu.

Vedle své výzkumné činnosti jste aktivní i v rámci České imunologické společnosti, co konkrétně to obnáší?

Skupinu mladých imunologů jsem v červnu 2021 pomáhala založit. Tvořili jsme sami vše od nuly, tedy název, logo i související administrativu. Pro (nejen) mladé výzkumníky z oboru pořádáme odborné přednášky, workshopy a online semináře. Věnujeme se ale i neformálnějším tématům, jako work-life balance nebo zkušenostem ze zahraničních stáží. Samotnou mě překvapilo, jaké mají naše aktivity ohlas. Zároveň je to pro mě velká zkušenost. Neuměla jsem si představit, kolik času zabere třeba uspořádat přednášku, sehnat výzkumníky, kteří by měli velký dosah a oslovili publikum, udělat a rozposlat pozvánky nebo sehnat sponzory. Je to opravdu různorodá činnost.

Cena prorektorkyFoto: Prorektorka MU Šárka Pospíšilová udělila v prosinci 2022 cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu na MU 33 absolventům a jejich školitelům, mezi nimi i Dr. Janu Fričovi a Petře Lázničkové

Zmiňovala jste work-life balance – jak to máte s volným časem Vy? Jak trávíte chvíle mimo laboratoř?

Snažím se nežít jen vědou, i proto, že pokud by se vyskytla nějaká překážka a člověk neměl kompenzaci jinou činností, zbořilo by mu to celý svět. Pomáhá mi v tom i manžel, který mi připomíná, že je čas na odpočinek. Ráda chodím po horách, do přírody a věnuji se sportu. Jezdím na kole, lyžích i běžkách, podle sezóny.

Jak Vás ovlivnil Covid-19?    

Imunitní systém byl díky éře covidu předmětem řady popularizačních aktivit. Díky tomu se, myslím, zlepšilo povědomí o tom, co je imunita. Z počátku jsem ale měla obavy, asi jako každý. Bylo to něco neznámého. Navíc se šířila řada spekulací. Moje okolí se mě ptalo na moje odborné názory a doporučení, což nebylo snadné. Nechtěla jsem se pouštět do analýz nepodložených domněnek.

Co se týče výzkumu, podařilo se mi zapojit se do řady projektů. Nejaktuálněji v rámci Národního plánu obnovy (programu Exceles) budeme srovnávat imunitní systém u pacientů po covidu, kteří se vrátili do normálního života, a těch, u kterých se vyvinul post-covidový syndrom. Z tohoto hlediska tedy vnímám koronavirus jako příležitost přispět k výzkumu. Navíc v začátcích pandemie proudila z ohnisek nákazy řada publikací, které se objevily i v prestižních vědeckých časopisech, protože potřebovaly získat potřebný dosah. Teď se ale ukazuje, že ne všechny publikované závěry splňovaly požadavky na kvalitu výzkumu a bude opět na nás, vědcích, abychom tento stav napravili a zjistili, co všechno je relevantní.

Ženám ve vědě nepřeje nastavení vzdělávacího systému

Jak se cítíte jako žena ve vědě?  

V tomto ohledu hodně záleží na tom, s kým se setkáte. Já okolo sebe vnímám spíše podporu. Naopak mi přijde, že na úrovni mladších vědkyň je teď žen spousta. Jiná věc je, že s postupem kariéry ubývají, protože chtějí mít rodinu a ten čas věnovaný práci musí trochu korigovat.

Sama teď stojíte před podobným milníkem ve svojí kariéře, protože brzy čekáte miminko. Co by pomohlo snadnějšímu pokračování Vaší vědecké činnosti?

Mám to štěstí, že Dr. Frič tento posun v životě chápe a považuje za přirozený. Jsme domluveni na konkrétním postupu tak, aby to nebylo na úkor času stráveného s rodinou. Po úvodním „offline“ období, kdy se budu plně věnovat dítěti, mám možnost částečného úvazku nebo práce z domova. Ostatně i moje kolegyně takto strávila posledních skoro 5 let a rozhodně to neznamenalo její vyřazení z výzkumu. Zároveň cítím závazek vůči studentům, které vedu, tedy budu se věnovat i jim, aby mohli svoje výsledky prezentovat v rámci svého studia.

Podle dat Národního kontaktního centra – gender a věda z roku 2022 je v ČR podíl žen ve vědě 27 % a zastoupení se snižuje s každým stupněm studia i úrovně vědecké funkce. Jaká jsou úskalí kariéry ve vědě související s genderem?  

Česká vědecká společnost je nastavená tak, že po doktorátu by člověk měl získávat zkušenosti v zahraničí jako post-doc. Toto může být prospěšné z hlediska zkušeností, ale časově se to potkává s obdobím, kdy např. moje vrstevnice už zakládají rodiny. Pokud to mohu srovnat s Británií, zde mají mnohem větší volnost absolvovat rychleji jednotlivé vzdělávací úseky. Například pregraduál namísto modelu 3+2 spojit do čtyř let bakalářského studia a pak rovnou pokračovat doktorátem, který může trvat jen 3 roky. Tím se otevře možnost ještě získat další zahraniční zkušenosti včas. U nás je jednou z možností absolvovat v zahraničí už doktorát a následně se vrátit. Započítá se tím doba strávená v zahraničí a můžete se pak například ucházet o některé granty, u kterých je tato zkušenost podmínkou.

Jak moc je vědecký svět konkurenčním prostředím?

Hodně. Aby se člověk udržel ve vědě, je potřeba, aby se v určité chvíli osamostatnil a z post-doktorského výzkumníka se posunul do pozice juniorního vedoucího týmu. Pro tento posun musíte najít svoje vědecké pole působnosti a vlastní zdroj financování.

To působí jako hodně nestabilní prostředí, jak se v něm cítíte?

Máte pravdu, je to hodně nestabilní prostředí. Až v pozdějším stupni mohou vědci na některých institucích získat permanentní pozice, což už zaručuje jistou stabilitu, kdy si instituce vědce drží, i když někdy jen na zkrácený úvazek. Vnímám to tak, že bez grantů bychom nebyli. Sama se tedy aktivně podílím na psaní grantů už od doktorského studia, abych pomohla našemu výzkumu.

Různorodost a pozitivní vzory člověka v kariéře posouvají dál

Jaký je poměr žen a mužů ve Vašem týmu?

Trochu vzdorujeme statistikám, protože máme jen tři muže a sedm žen. Zároveň vnímám zastoupení různých zkušeností, druhů smýšlení, schopností i zálib, což nás posouvá dál. Sama jsem vedla 4 studentky – 3 v rámci ICRC akademie a jednu teď na bakalářském studiu. Vybavuji si, že když nám chodily životopisy z ICRC akademie, tak většina byly ženy. Takže je vidět, že ženy v sobě tu energii mají, ne u všech ale bohužel vydrží dlouhodobě.

Tým

Foto: Výzkumný tým Buněčné a molekulární imunoregulace

Ovlivňují výsledky Vašeho výzkumu nějak Váš životní styl?

U imunologie se hodně skloňuje vliv životní stylu na stárnutí organismu nebo imunitního systému, ať už se jedná o stravovací návyky, kouření, konzumaci alkoholu nebo fyzickou aktivitu. Já sem byla aktivní od mala, tedy spíše se utvrzuji v tom, že směr, kterým mě vedli moji rodiče, je ten správný.

Podléháte módním trendům? Stíháte je sledovat?

Módní trendy moc nesleduji, ale často řeším praktické problémy. Jsem docela vysoká, takže je pro mě těžké sehnat například šaty odpovídající délky. To mě přivedlo k slow-fashion, kde vidím, že je materiál kvalitní, šije to např. maminka na mateřské dovolené, nebo zavedené tuzemské značky. Nepotřebuji si kupovat spoustu věcí, ale raději investuji do menšího množství kvalitních kousků.

Jaké jsou Vaše budoucí plány?

Chtěla bych u vědy zůstat co nejdéle. Spousta kolegů a kolegyň po post-docu odchází do firem. Mě to do komerční sféry nikdy moc netáhlo. Na své cestě se pomalu vyvíjím. Nejdřív jsem si nebyla jistá, zda jít na doktorát, ten jsem úspěšně absolvovala. Pak jsem si nebyla jistá, jestli zvládnu jako post-doc vést lidi, a teď vidím, že to jde. Možná je to i o budování sebedůvěry. Po osobní i profesní stránce mám pozitivní ohlasy na spolupráci od svých studentek i kolegyň a kolegů, což mě těší.

Cítíte podporu v dalším rozvoji?

Během doktorátu měl se mnou můj vedoucí pravidelné schůzky, kde jsme řešili aktuální problémy související s výzkumem. Tyto schůzky vždycky uzavíral tak optimisticky, že tím člověka úplně nakazil. I když pak konkrétní věc nedopadla tak, jak jsme si představovali, zůstala mi ta motivace a myšlenka, že z každého problému se nemusím hroutit. To si tedy odnáším z naší spolupráce. Dále jsem se například účastnila několikadenního leadership kurzu v rámci ICRC, takže i tyhle možnosti tu mám.

Co byste vzkázala mladým dívkám a ženám uvažujícím o dráze vědkyně?  

Pokud žena cítí, že by ji věda mohla naplňovat, vždycky lze najít cestu. Stačí najít ty správné mentory, kteří by ji podporovali. Mohou to být muži či ženy, důležité jsou spíše jejich kvality. Obdivuji lidi, kteří dělají svoji práci dobře, bez ohledu na pohlaví.

Děkuji za rozhovor.

 

Genderová rovnost a diverzita jsou pro nás v ICRC jedny ze zásadních hodnot. Od roku 2021 jsme nositelem ocenění „HR Excellence in Research“ a od roku 2022 implementujeme Plán genderové rovnosti. Díky tomu se nám postupně daří nastavovat rovné příležitosti mezi zaměstnanci/zaměstnankyněmi, aby měli možnost maximálně využít svůj talent, schopnosti a odbornost ve vědě a výzkumu. 

Zaměřujeme se hned na několik klíčových tematických oblastí – Institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti, Personální politiku, Platovou politiku, Slaďování osobního a pracovního života, Kulturu organizace a vztahy na pracovišti. Běžně například nabízíme zkrácené pracovní úvazky a hlásíme se k principům transparentnosti a férovosti v odměňování žen a mužů. Jsme mezi prvními zaměstnavateli, kteří prošli analýzou rovného odměňování nástrojem LOGIB a současně jsme úplně prvním zástupcem z řad nemocnic v ČR.

Zaměstnáváme ženy na vědeckých i administrativních pozicích. Není tajemstvím, že i naší přednostkou je žena, prof. Irena Rektorová. Z celkového počtu 406 zaměstnanců/zaměstnankyň představují 55 % ženy. Konkrétně výzkumnic máme v poměru k výzkumníkům 40 %. Další kolegyně působí na pozicích vědecké podpory, jako jsou např. koordinátorky klinických studií, datové analytičky nebo laboratorních techničky.

Více informací najdete na: https://www.fnusa-icrc.org/cs/kariera/rovne-prilezitosti/

Již druhý americký patent získal tým vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK), Ústavu přístrojové techniky Akademie věd CŘ (ÚPT AV ČR) a firmy Cardion s.r.o. Vyvinuli novou technologii pro zařízení, běžně známé pod zkratkou EKG. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) přináší lékařům i pacientům přesnější diagnostiku. Snížením počtu nevhodně zvolených léčebných postupů pak slibuje úspory výdajů v rámci celého zdravotnického systému.

Aby srdce mohlo vhánět krev do těla, dochází k pravidelným koordinovaným stahům srdečních síní a komor. Tyto stahy jsou zajištovány prostřednictvím elektrických impulzů. EKG je jedním ze základních vyšetření v kardiologii. Snímá elektrickou srdeční aktivitu v podobě elektrokardiogramu (časového záznamu EKG křivek), který umožňuje následné hodnocení. Klasické EKG se měří přibližně do 150 Hz. „My jsme u běžného EKG měření začali sledovat vyšší frekvence, zejména v oblasti 150–1000 Hz, a jejich chování mezi jednotlivými elektrodami na hrudníku. Zjistili jsme, že tyto frekvence se v rámci tzv. QRS komplexu, který zaznamenává impuls pro stažení srdečních komor, mohou vyskytovat v každé elektrodě v jinou dobu. V závislosti na tom, zda má pacient nějakou vadu elektrického vzruchu v srdečních komorách,“ vysvětlil Pavel Leinveber, vedoucí Centra biomedicínského inženýrství ICRC.

U zdravého srdce pracují obě komory současně, tedy synchronně. U nemocného, například po rozsáhlém infarktu, může docházet k tzv. komorové dyssynchronii, kdy se jedna komora nebo její část aktivuje se zpožděním. Srdce tak nepumpuje krev efektivně, snižuje se jeho výkon, což působí pacientům nemalé zdravotní obtíže. Poruchy elektrického vedení v srdci se léčí pomocí různých kardiostimulačních technik. Volba vhodné techniky a správnost jejího provedení jsou důležité faktory pro efektivní funkci srdce. Nevhodně zvolená a zavedená kardiostimulace může naopak vyvolat dyssynchronii srdečních komor. Technologie UHF-ECG nabízí jednoduše dostupnou informaci o elektrické aktivaci srdečních komor, která se dá využít jak pro výběr vhodné stimulační techniky, tak pro okamžitou kontrolu správné stimulace přímo při implantaci kardiostimulátoru nebo při následných kontrolách jeho správné funkce.

EKG1

Obr. 1: Použití UHF-ECG v praxi

Nová metoda lékařům slibuje snadné použití, protože využívá běžné EKG elektrody a jejich standardní klinické rozložení na hrudníku pacienta. Elektrická akce srdečních komor je pak jasně viditelná na tzv. depolarizačních mapách. Ty vznikají na základě vysokofrekvenčního signálu a barevně ilustrují, jak se elektrický vzruch pohybuje komorami srdečního svalu. Technické řešené je navíc levné a snadno dostupné.

„Pro pacienty je vyšetření neinvazivní, s výsledky, které jsou dostupné v řádu několika minut. Lékaři poskytuje zcela unikátní informaci, která by mohla pomoct optimalizovat operační postupy a nastavení kardiostimulátorů v klinické praxi. Pacienti s optimálně zavedeným a nastaveným kardiostimulátorem zůstávají déle fyzicky aktivní, což pozitivně ovlivňuje jejich zdraví a životní pohodu“, dodává Doc. MUDr. Karol Čurila z Kardiocentra 3. lékařské Fakulty UK a Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Kromě zlepšení zdravotního stavu nemocných lze očekávat i jejich delší pracovní aktivitu a další socio-ekonomické benefity pro společnost.

EKG2

Obr. 2: Ukázka depolarizační mapy

Čeští vědci na svůj objev získali už druhý americký patent. „Díky tomu nemůže zařízení po dobu platnosti patentu nikdo vyrábět ani prodávat, bez našeho souhlasu a podílu na zisku“, vysvětluje Pavel Jurák z ÚPT AV ČR. Tento patent rozšiřuje a ochraňuje metodiku nutnou k využití UHF-ECG technologie v praxi. O další patenty je zažádáno i v rámci Evropské unie. Zařízení v tuto chvíli experimentálně využívá 11 nemocnic v ČR a v Evropě, aby tak potvrdily jeho efektivitu. Mezi tato pracoviště patří i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Další postup nyní přebírá startup společnost VDI Technologies, s.r.o., založená v roce 2022. Jejím cílem je posunout zařízení ke klinickému využití, zajistit jeho certifikaci a následné uvedení na trh. Díky tomu bude možné tuto technologii rozšířit do každodenní lékařské praxe.

Další informace:
www.medisig.com/vdi/
http://www.isibrno.cz/
www.lf3.cuni.cz

Kontakt pro média:
Ing. Jiří Erlebach, vedoucí oddělení PR a marketingu, tiskový mluvčí FNUSA, tel.: +420 543 182 006, jiri.erlebach@fnusa.cz
Ing. Pavla Schieblová, oddělení PR, ÚPT AV ČR, tel.: 734 218 279, schieblova@isibrno.cz
Ing. Marta Reichlová, manažer PR, 3. LF UK, tel.: +420 267 102 217, marta.reichlova@lf3.cuni.cz

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) v Brně je součástí nového projektu ADDIT-CE, zaměřeného na včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci (AD). AD postihuje ročně miliony lidí na celém světě a významně ovlivňuje kvalitu života jak samotných pacientů, tak jejich blízkých. Představuje také celospolečenskou zátěž spojenou se sníženým pracovním uplatněním nemocných, náklady na jejich léčbu a souvisejícími sociálními službami. Ačkoliv zatím neumíme AD léčit, při včasné diagnóze můžeme postup onemocnění zpomalit. Projekt ADDIT-CE je financovaný z programu Excellence Hubs, který podporuje spolupráci všech klíčových partnerů pohánějících inovace v oblasti diagnostiky AD. Přední výzkumné týmy z Brna a Bratislavy tak mají příležitost vytvořit vazby se zástupci průmyslu a s rozhodujícími orgány státní správy odpovědnými za nastavení účinných politik boje proti demenci. Očekávaným výstupem je nejen kultivace ekosystémů pro včasné odhalení AD, ale i účinné využití nových technologií v praxi.

ADDIT_CEFoto: Úvodní setkání řešitelů projektu ADDIT-CE (autor: CEITEC)

V rámci projektu ADDIT-CE spolupracují výzkumníci ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU), Masarykovy univerzity, ICRC a Biomedicínského centra a Neuroimunologického ústavu Slovenské akademie věd se soukromými biotechnologickými společnostmi, konkrétně BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacienty a jejich blízké budou zastupovat organizace jako Slovenská Alzheimerova společnost, Česká alzheimerovská společnost, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Regionální vláda bude zapojena prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a Jihomoravského inovačního centra. Koordinátorem projektu je Jozef Hrizt z CEITEC MU.

ICRC je součástí většiny balíčků projektu, které se zabývají hledáním časných biomarkerů nemoci, tedy měřitelných hodnot poukazujících na přítomnost daného onemocnění nebo na předpoklad k jeho vzniku. Jak uvádí MUDr. Kateřina Sheardová, Ph.D. z výzkumného týmu Demence ICRC: „Tyto nové biomarkery budeme zkoumat v sérech a mozkomíšním moku lidí s rizikem vzniku Alzheimerovi nemoci, kteří jsou účastníky naší Czech Brain Aging Study. Budeme je porovnávat s neuropsychologickými a daty z magnetické rezonance, která v rámci našeho programu sledujeme.“

Czech Brain Aging Study (CBAs) je národní longitudinální studie, realizovaná v ICRC a FN Motol, která dlouhodobě zkoumá rané funkční, metabolické, strukturální a genetické biomarkery AD a jiných demencí v krvi, mozkomíšním moku a na magnetické rezonanci pacientů. Máme tak k dispozici jedinečnou databázi mapující změny ve struktuře a metabolismu mozku v čase u zdravých jedinců, u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a u demencí.

„Budeme také zkoumat ochranný efekt životního stylu, a to analýzou dat, která momentálně v rámci studie sbíráme o pozitivní psychologii a spiritual well being. Následná zjištění pak můžeme převést do praxe formou doporučení, jak ovlivnit životní styl v rámci prevence,“ dodává Sheardová.

Spolu se slovenským Centrem MEMORY také připravujeme intervenční studii pro pacienty s vyšším rizikem AN. V rámci studie nabídneme pohybovou aktivitu, kontrolu spánku a jógové techniky, které pozitivně ovlivňuji duševní zdraví.

Úvodní setkání řešitelů projektu proběhlo 25. ledna 2023 v prostorách CEITEC MU v Brně. Detaily ze setkání a více informací k projektu ADDIT-CE najdete v tiskové zprávě CEITEC.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

V rozhovoru s Irenou Rektorovou, lékařkou a přednostkou Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), společného pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU), jsme hovořili nejen o tom, jak se řídí – v Česku unikátní – výzkumná instituce, která kombinuje výzkum s přímou péčí o pacienty. Ptali jsme se také na řešení projektu z programu EXCELES a došlo i na to, jak přilákat talentované zahraniční vědce.

prof. Rektorova

Od ledna 2022, kdy se Irena Rektorová stala přednostkou ICRC při FNUSA, se událo mnohé – podařilo se uzavřít smlouvu o společném pracovišti s LF MU a smlouvu o spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU, v rámci Národního plánu obnovy vést jeden ze tří pilířů projektu zaměřeného na neurodegenerativní onemocnění mozku s kognitivní poruchou, přičemž FNUSA mohla díky ICRC převzít koordinaci celého projektu. Podařilo se jí také dojednat nástup zahraničního vědce přicházejícího s ERC grantem Proof of Concept a mnoho dalšího.
Při tom všem Irena Rektorová nadále pracuje v ambulanci, ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) koordinuje Neurovědní program a vede výzkumný tým. Dále zasedá v orgánech mezinárodních lékařských organizací. A také poskytla rozhovor pro Vědavýzkum.cz.

Udržet si kontakt s živou vědou

Vzpomenete si, jak došlo k tomu zlomu, že jste se dostala k organizaci a vedení výzkumných aktivit?
Poprvé asi tehdy, když jsem se stala vedoucí Centra pro kognitivní poruchy na I. neurologické klinice při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a FNUSA. Vedla jsem tým kliniků, organizovala odborné semináře, výuku studentů či práci doktorandů a díky tomu zároveň „zůstávala ve vědě“.
Se založením CEITEC vznikla velká sdílená laboratoř MAFIL (multimodální a funkční zobrazování), plně funkční od roku 2015, kde našla útočiště celá řada neurovědců z obou fakultních nemocnic, lékařské fakulty a dalších brněnských institucí. Zatímco v nemocnici jsme mohli dělat výzkum zaměřený na zobrazování mozku s pomocí magnetické rezonance jen půl dne v týdnu a to ještě pokud nepřivezli pacienta k akutnímu vyšetření, v CEITEC byly k dispozici dvě skvělé tříteslové magnetické rezonance (3T MRI – pozn. red.) čistě na výzkum. Navíc jsme měli možnost získat do týmů skvělé inženýry, psychology a vědce s jiným vzděláním než lékař-neurolog, psychiatr nebo radiolog.
To byl obrovský skok. Z lékařské praxe jsem byla zvyklá na to, že mi neustále telefonovali pacienti a najednou jsem mohla na dva dny v týdnu odejít z nemocnice a věnovat se jen výzkumu, studentům a svému týmu. Práce s doktorandy i studenty medicíny se zájmem o klinický výzkum mě hodně nabíjela a stále nabíjí, i když teď mám na svůj tým podstatně méně času než dřív.
Ten jsem vybudovala v podstatě od nuly a při tom se naučila, jak věci řídit – od neustálého psaní grantů a kontrolování, jestli se do výzkumu nabírají pacienti nebo dobrovolníci podle plánu, přes dohled nad kvalitou dat, jejich zpracováním a interpretováním, sdělování výsledků na konferencích až po psaní rukopisů a dohled nad publikačními výstupy, aby byl projekt vyhodnocen jako excelentní.

Klinika a výzkum pod jednou střechou

Co vás potom přivedlo do čela FNUSA–ICRC?
Velká výhoda ICRC je, že se zde provádí základní i klinický výzkum pod jednou střechou. Jsme v nemocnici, kde máme přístup k pacientům, navíc výzkumníci z týmů jsou hodně propojeni a pracují na společných projektech, díky čemuž můžeme snadněji převádět základní výzkum do klinické praxe. A platí to i opačně – můžeme testovat různé nežádoucí účinky, například toxicitu nových léků na organoidech v základním výzkumu. Propojenost jde oběma směry.

V tom jste u nás poměrně unikátní instituce. Byl to také hlavní důvod jejího vzniku?
To by byla naivní představa. (smích) Byl za tím velký lobbing, aby Brno mělo dvě významné instituce, ICRC a CEITEC. A protože to zpočátku vypadalo, že vznikne jen jedna, tak vůči sobě nebyly naladěny úplně pozitivně, což dlouho přetrvávalo.
Ostatně jedním z důvodů, proč jsem se nechala zlákat na pozici šéfky ICRC, bylo to, aby se vztahy znormalizovaly, což se mi snad podařilo. Nemyslím ani tak vztahy jednotlivých výzkumníků, kteří chápali, že je třeba spolupracovat, ale spíše těch „heads“.
Také se mi podařilo navázat ICRC na Masarykovu univerzitu. Od července jsme společným pracovištěm FNUSA a LF MU. Díky spojení s univerzitou lépe dosáhneme i na některé strukturální granty z MŠMT. Vznikem této „brněnské platformy“ jsme daleko silnější a konkurenceschopnější, i pokud jde o získávání finančních prostředků.

Na co se tedy takto posílená ICRC v tuto chvíli zaměřuje?
Velkým tématem je to, že FNUSA prostřednictvím ICRC koordinuje v rámci Národního plánu obnovy jeden z projektů výzvy EXCELES, do kterého je zapojeno 11 institucí s rozpočtem necelých 600 milionů korun na 3,5 roku. Projekt by měl vyústit ve vytvoření Národního ústavu pro neurologický výzkum jako poradního subjektu pro potřeby vlády.
Současně s tím probíhá výzkum zaměřený na neurodegenerativní onemocnění mozku, rozdělený do třech pilířů: jeden s kognitivní problematikou, kam spadá například Alzheimerova choroba, druhý s hybnou problematikou jako třeba Parkinsonova choroba, a pak to jsou neurovývojová onemocnění typu dystonie nebo epilepsie.

Za hranicemi kliniky

Mohla byste přiblížit, jak ICRC funguje ve smyslu výzkumné infrastruktury?
Kromě 23 výzkumných týmů provozujeme 6 sdílených laboratoří, jako je centrum klinických studií, laboratoř biomedicínského inženýrství nebo čisté laboratoře pro vývoj buněčných a tkáňových terapií. Nenabízejí přitom služby jen našim výzkumníkům, ale i navenek – pro celou republiku a blízké zahraniční instituce.

Na vašich stránkách dále avizujete služby v transferu technologií a spolupráce se soukromým sektorem. Jak se vám daří v této oblasti?
Když to řeknu jednoduše – nemocnice jako příspěvková organizace nemůže vytvářet spin-off. ICRC je unikátní tím, že je to jediná výzkumná instituce v České republice, která spadá pod nemocnici. Pracujeme na tom, abychom s Ministerstvem zdravotnictví ČR vyjednali způsob, jak transfer technologií provádět. A přestože na to v současné době nemáme dostatečný aparát ani legislativní podmínky, komerční oddělení by si u nás na sebe jistě dokázalo vydělat – několik patentů na půdě ICRC již vzniklo.
Vznik společného pracoviště s Masarykovou univerzitou nám dává možnost řešit některé patenty společně, proto nyní jednáme o oboustranně prospěšných možnostech spolupráce. Kontrahovaný výzkum v oblasti klinických studií na pacientech a zvířecích modelech je v ICRC dlouhodobě velmi úspěšný a je jedním ze zdrojů financování našich výzkumných týmů i sdílených laboratoří.

„Tak to prostě je“ – úskalí mezinárodní spolupráce

Když rozšíříme záběr, jaké má ICRC hlavní mezinárodní partnery? A přináší to kromě zjevných výhod i nějaká úskalí?
Od samého začátku ICRC udržuje strategické partnerství s Mayo Clinic v USA, což umožnil tehdejší finanční „budget“, který byl této spolupráci dedikován, a který dnes už nemáme. Hned po svém nástupu jsem se proto obrátila na profesora Worrella, který byl koordinátorem této spolupráce na Mayo Clinic, abychom si ujasnili, o jaké výzkumné skupiny by měli pro podávání společných grantů zájem – aniž by od nás požadovali finanční injekci.
Bohužel to tak u prestižních institucí bývá – například je to tak i na Karolinska Institutet – že se za spolupráci platí. Což je sice dost těžko představitelné, ale bohužel to pro spojení s Mayo Clinic zřejmě bylo důležité. Bylo to hodně kritizováno, ostatně i já sama jsem to kritizovala, nicméně něčemu to opravdu napomohlo. Například, že někteří vědci mohli odjet do Ameriky a přivést získané know-how zpátky, to některé naše skupiny pomohlo tzv. nakopnout. (smích) Dnes už ovšem výzkum s mezinárodními partnery realizujeme čistě přes mezinárodní nebo evropské granty, nejčastěji typu Horizont, které se nám daří získávat.

Jak v ICRC přesvědčují excelentní vědce

Jak se to stane, že se člověku naskytne možnost vytvořit si vlastní výzkumný tým? Alespoň tedy v ICRC?
Dnes už pomocí otevřeného mezinárodního výběrového řízení, což určují nová pravidla pro vznik a zánik výzkumných skupin, o která jsem usilovala po svém nástupu do vedení ICRC a která se nám podařilo zavést. Taková instituce musí flexibilně reagovat v čase. Některé skupiny zkrátka úspěšné nejsou – nemají dostatečně skvělé publikace, nezískávají grantové prostředky a nejsou dobře ohodnoceny prostřednictvím „ISAB“ (International Scientific Advisory Board), který pro hodnocení výzkumných týmů využíváme. A tudíž zaniknou.
Jiné skupiny zase vzniknou tak, že přijdou lidé, kteří jsou excelentní ve výzkumu a mají chuť založit u nás vlastní tým. A protože je v Česku omezený počet excelentních vědců, máme zájem především o zahraniční juniorní vědce, kteří už ve výzkumu něčeho dosáhli a mají tah na branku – takové ty dravé štiky.

Jak se k nim dostanete? Vyhledáváte je aktivně?
Známe-li skvělého vědce, který by se hodil do našeho portfolia, můžeme nyní vyhlásit otevřené výběrové řízení, kam se může přihlásit kdokoliv z tuzemska i ze zahraničí, kde také inzerujeme. Nakonec ale vybereme toho nejlepšího.
Ráda bych prosadila i to, aby k nám přicházeli výzkumníci se svými granty, zvlášť typu ERC. V prosinci k nám takto s grantem ERC Proof of Concept nastoupí Kanaďan Adam Williamson, který si u nás a částečně na CEITEC VUT zakládá juniorní skupinu a současně už žádá o další granty. Bude se věnovat neinvazivním stimulačním technikám mozku, zejména elektrické stimulaci hlubokých mozkových struktur, a to u pacientů s degenerativním onemocněním nebo epilepsií.

A v tomto konkrétním případě: oslovili jste tohoto vědce přímo? Co ho k vám přilákalo?
Jednak dlouhodobě spolupracuje s Ericem Glowackim, který s podobným ERC grantem přišel na CEITEC VUT, a jejich aktivity se odehrávají na poli výzkumu, kterému se po klinické stránce dlouhodobě věnuji se svým týmem na CEITEC MU, tj. neinvazivním stimulačním metodám. Jednak viděl to, že se u nás začínají scházet i zahraniční vědci s expertízou v jeho oblasti. A konečně viděl, že ICRC je mnohem flexibilnější a vytvoří mu lepší podmínky než Aix-Marseille Université a Karolinska Institutet, kde rovněž pracuje nebo pracoval, a kde jsou mimo jiné mnohem vyšší „overheads“ (režijní náklady – pozn. red.), takže ze svého grantu u nás získá víc pro svůj výzkum.

Opravdu to věděl sám, anebo jste ho přesvědčili, že takové podmínky v ICRC najde?
Částečně to bylo vyjednáváním, částečně ho přesvědčil Eric Glowacki, částečně já. Už tady ostatně několikrát byl, všechno si prošel, seznámila jsem ho s ředitelem nemocnice, ví o tom děkan Lékařské fakulty. Nadchnul se myslím i díky tomu, že jsem ho seznámila s výzkumníky své skupiny – hned si otestoval, jak jsou schopní.
Navíc mu nabízíme možnost už od samého začátku vést Ph. D. studenty, které s ním dokážeme sdílet. Jeho projekty už jsou podané u etické komise, která je obvykle schválí do měsíce až dvou. Zkrátka, hned jak k nám nastoupí, může začít dělat výzkum, což se mu jinde jen tak nepoštěstí.
Určitě jsou tu ale byrokratické, provozní a další překážky, na které při aklimatizaci cizinců narážíte…
Narovinu musím říct, že české úřady brání už jen samotnému vstupu cizinců – například tím, že si musí dopředu zaplatit pojištění. Do toho se stává, že si někteří zahraniční pracovníci představují, jak zde budou mít vše zajištěné od školky pro děti přes práci pro partnera či partnerku až po bydlení. A přestože se jim v rámci nastavených mantinelů snažíme vyjít vstříc, nemůžeme za ně zařídit vše. Naštěstí máme HR oddělení, které se internacionalizaci věnovalo i v rámci projektu HR Excellence in Research.

Běžný týden Ireny Rektorové

Na závěr bych se rád zaměřil na to, jak přitom všem vlastně fungujete vy sama nebo jak vypadá váš, nepochybně, nabitý pracovní týden?
Když jsem v lednu nastoupila, myslela jsem si, že se mi podaří vše nějak „utřepat“, ale pořád to vlastně ještě utřepávám (smích) – těch aktivit je hrozně moc. Co vím jistě, tak celé pondělí mívám meetingy, úterý trávím na CEITEC, ve středu „ambuluji“ v nemocnici a ve čtvrtek a pátek řeším věci převážně spojené s ICRC. Do toho ovšem podáváme granty a publikujeme, pak je tu víkend, kdy se věnuji práci pro European Academy of Neurology a celé řadě dalších věcí.

S čím přitom nejvíc bojujete…?
S emaily. Ty začínám úplně nenávidět. (smích) Potíž je i v tom, že všechny moje schůzky generují další práci a jenom schůzovat se nedá. Musím ale říct, že mám kolem sebe skvělé administrativní týmy, jako jsou provozní, personální a finanční oddělení, jež procesují všechny velké granty, a grantovou kancelář, kterou jiné nemocnice nemají – ostatně díky tomu můžeme také realizovat projekt EXCELES, což jinak mohou jen univerzity.

Autor: Vědavýzkum.cz (MP)
Foto: Patrik Uhlíř
Článek převzat pro web ICRC se souhlasem autora.

Irena Rektorová předtím, než dokončila medicínu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, a přes obavy rodičů, že přerušená studia (což tehdy nebylo běžné jako dnes) nedokončí, absolvovala stáž na kanadské McMaster University. Po specializaci v neurologii nastoupila v pozici odborné asistentky na 1. neurologickou kliniku do Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA). Akademickou dráhu rozvíjela na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde byla v roce 2012 jmenována profesorkou neurologie. Vedla Centrum pro kognitivní poruchy a nyní působí jako vedoucí Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus. V roce 2011 vybudovala na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) MU výzkumnou skupinu zaměřenou na aplikované neurovědy. Ve své výzkumné a lékařské praxi se zaměřuje na neurodegenerativní onemocnění mozku, kognitivní poruchy a demenci či na metody zobrazování mozku a neinvazivní stimulační techniky. V lednu 2022 se stala přednostkou Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC, společného pracoviště FNUSA a LF MU. Na mezinárodním poli se angažovala například ve výboru pacientské organizace European Parkinson’s Disease Association (EPDA), působila jako vědecký sekretář Mezinárodní asociace pro Parkinsonovu nemoc a parkinsonismus (IAPRD) a od července tohoto roku se stala členkou výboru největší evropské expertní neurologické organizace spolupracující se 47 národními neurologickými společnostmi – European Academy of Neurology (EAN).

V Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) v Brně nyní úspěšně skončil projekt s názvem „Odhalení molekulárních determinant stárnutí pro návrh nových terapeutik (MAGNET)“. Jeho hlavním zaměřením byl výzkum vybraných onemocnění souvisejících se stárnutím, pochopení jejich mechanismů a nalezení potenciálních cílů pro jejich léčbu. Projekt, který získal velkou podporu z evropských fondů, přilákal do Brna řadu mladých i etablovaných výzkumníků v čele s Dr. Manliem Vinciguerrou.

Hlavní výzkumné cíle projektu spočívaly v odhalení role epigenetiky, mechanosenzorů, imunitní odpovědi, nitrobuněčného transportu a mitochondriální dysfunkce v patogenezi chorob spojených se stárnutím. Konkrétními problémy, na které se výzkumné aktivity zaměřily, byly nemoci jater, jako je hepatocelulární karcinom, defekty vrozené imunity, kardiovaskulární a neurodegenerativní patologie.

Projekt získal více než 177,5 mil. Kč v roce 2016 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Financován byl prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (česky OP VVV) a jeho cílem bylo přilákat renomovaného zahraničního vědce, Dr. Manlia Vinciguerru, k založení jeho výzkumné skupiny v ICRC. Dr. Vinciguerra v té době působil jako vedoucí vědecký pracovník na University College London (UCL) v Londýně ve Velké Británii.

„Financování ze strany MŠMT prostřednictvím programu OP VVV nám pomohlo významně posunout poznání patologií spojených se stárnutím, které představují skutečnou zátěž pro společnost,“ říká Manlio Vinciguerra, koordinátor projektu. „Dalo mi to šanci zapojit se do velmi živého vědeckého prostředí v ICRC a založit svou výzkumnou skupinu. Jsem za tuto příležitost nesmírně vděčný,“ pokračuje.

Tým zaměstnával další hlavní řešitele ICRC, tedy Irenu Koutnou, Giancarla Forteho, Gorazda Bernarda Stokina, Jana Friče a Jaeyounga Shina; a přilákal nadějné mladé výzkumníky a studenty více než 10 národností. Díky dostupným finančním prostředkům jsme také mohli vyslat naše doktorandy na zahraniční stáže.

„Mezinárodní charakter výzkumného týmu vytvořeného díky financování z OP VVV skutečně změnil pravidla hry. Vytvořilo se tak živé a pestré prostředí, které napomohlo vzájemné kontaminaci vědeckých myšlenek. Výsledkem tohoto procesu byla vynikající věda.“ komentuje Giancarlo Forte, který je zároveň vedoucím Centra translační medicíny v ICRC, kde byl výzkum prováděn.

Projekt zaměřený na excelentní a klinicky významný výzkum vedl k odhalení role histonového proteinu makroH2A1 jako determinantu progrese jaterních onemocnění a agresivity hepatocelulárního karcinomu, což z něj činí potenciální cíl pro budoucí léčbu. Kromě toho projekt umožnil identifikaci nových prediktivních markerů srdečního selhání, proteinů Yes Associate Protein (YAP) a heterogenního jaderného ribonukleoproteinu C (hnRNPC), spolu s poskytnutím první vícerozměrné mapy lidského selhávajícího srdce. Díky finanční podpoře projektu MAGNET navíc vědci v ICRC popsali, jak chronická zánětlivá signalizace ovlivňuje extracelulární matrix a také fenotyp imunitních buněk.

„Na tomto velmi úspěšném projektu se podílela řada mladých i etablovaných výzkumníků. Pro naši instituci bylo ctí, že jej mohla hostit. Dosažené vědecké cíle jsou skutečně pozoruhodné,“ zdůraznila vedoucí ICRC profesorka Irena Rektorová.

Výsledky byly publikovány v prestižních recenzovaných mezinárodních časopisech, jako jsou Hepatology, Science Translational Medicine, Nature Communications, Circulation Research, EMBO Molecular Medicine, Theranostics, iScience, GeroScience, Lancet Health Longevity, Acta Neuropathologica Communications a další. Mluvíme-li v číslech, pak s projektem bylo spojeno více než 100 publikací, z toho 50 % v časopisech patřících do Q1. První kvartil představuje nejlepší časopisy podle řady metrik.

„V rámci projektu byly použity tkáně a buňky odebrané pacientům hospitalizovaným na půdě Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA), takže výsledky mají konkrétní translační potenciál,“ říká ing. Vlastimil Vajdák, ředitel nemocnice FNUSA.

Projekt MAGNET rovněž pomohl založit v ICRC pracoviště buněčného a tkáňového inženýrství (CTEF), které je vybaveno certifikací ISO 9001 (systém řízení kvality) a povolením k výrobě podle správné výrobní praxe (SVP), a které vyrábí léčivé přípravky pro moderní terapii (ATMP), včetně produktů buněčné terapie a tkáňového inženýrství.

Financování rovněž umožnilo navázat nebo upevnit prestižní mezinárodní spolupráci s UCL (Velká Británie), Evropským institutem pro systémovou biologii a medicínu (EISBM, Francie), Barcelonskou univerzitou (Španělsko), Ženevskou univerzitou (Švýcarsko), Univerzitou v Jižní Kalifornii (USA), Univerzitou v Portu (Portugalsko) a Univerzitou v Perugii (Itálie).


Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt MAGNET
(reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492).

 

Srdeční selhání je hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně našli možný cíl pro léčbu srdečních onemocnění, který souvisí s lokalizaci a funkci proteinu s názvem hnRNPC. Svoje poznatky teď publikovali v prestižním časopise Science Translational Medicine a otevřeli tím možnost pro hledání nových léčebných postupů.

Srdeční onemocnění jsou doprovázena intenzivními změnami architektury srdeční svalové tkáně, což je proces, který nazýváme negativní remodelací. Během tohoto procesu se ve svalu vytváří jizva, která zhoršuje jeho kontraktilní funkci, tedy schopnost se stahovat, a nakonec vede k dlouhodobému selhání orgánu.

I přes pokroky v léčbě a prevenci zůstává srdeční selhání hlavní příčinou úmrtí na celém světě. Tato pandemie má každoročně na svědomí více než 1,8 milionu úmrtí, což znamená, že více než jedno ze tří úmrtí na světě je způsobeno srdečním selháním.

Již mnoho let vědci vědí, že rozvoj srdečního selhání je spojen s modifikací vnitřního fungování srdečních buněk, včetně procesů řídících zrání molekul RNA. Tyto procesy jsou důležité pro tvorbu strukturálních proteinů, které odpovídají za schopnost srdečních buněk vytvářet sílu, stahovat se a nutit srdce tlouci. Změněný metabolismus RNA v nemocném srdci považujeme za do značné míry zodpovědný za toto onemocnění.

Výzkumná skupina pod vedením Dr. Giancarla Forteho z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nyní zjistila, jak vznik jizvy v srdci vede ke změně metabolismu RNA tím, že ovlivňuje lokalizaci a funkci proteinu s názvem hnRNPC. Tyto výsledky by mohly otevřít cestu k návrhu nových léčebných postupů založených na zásahu do přemístění tohoto proteinu.

Výzkum, který byl publikován na stránkách předního mezinárodního časopisu Science Translational Medicine, začal v roce 2015 a byl prováděn převážně na vzorcích lidských pacientů zejména díky spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno. Dalšími spolupracovníky studie jsou vědci ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně, dále z University of Melbourne (Austrálie), King’s College, Imperial College London a University of Surrey (Velká Británie).

Výzkum byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj – projekty ENOCH (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868) a MAGNET (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000492), výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 NANOSUPREMI (č. 690901) a Grantovou agenturou České republiky.

Forte_obrázek

 

 

Mikroskopické snímky tkáně zdravého (vlevo) a nemocného (vpravo) lidského srdce. Červeně je vidět svalová tkáň a modře vzhled jizvy v nemocném srdci.

Reference:
Martino F, Mysore Varadajan N, Perestrelo AR, Hejret V, Durikova H, Vukic D, Horvath V, Cavalieri F, Caruso F, Albihlal WS, Gerber AP, O’Connell MA, Vanacova S, Pagliari S, Forte G.
The mechanical regulation of RNA binding protein hnRNPC in the failing heart. Sci Transl Med (2022) https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abo5715.

 

Vědcův sen! Událost, ke které dochází jednou za 384 let! A k tomu nesmírná radost všech zúčastněných, pokora a úcta ke kusu odvedené práce. To vše ztělesňuje úspěch vědců z Loschmidtových laboratoří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, kterým během jediného dne přijali čtyři rukopisy do prestižních časopisů Nature Catalysis, ACS Catalysis, Analytical Chemistry a Computational and Structural Biotechnology Journal.

Horolezci zdolávají vrcholy, sportovci lámou rekordy, umělci tvoří vrcholná díla. Pro vědce je stěžejní součástí jejich práce publikování článků v odborných časopisech. Rozšiřují tak povědomí o svém výzkumu, získávají zpětnou vazbu, rozvíjejí spolupráci s podobně zaměřenými kolegy a celý výzkum se posouvá dál. Nejprestižnější jsou ty časopisy, které jsou recenzované a mají vysoký impaktový faktor, tedy hodnotu vyjadřující průměrnou míru citovanosti všech článků publikovaných v časopisu za určité období. Impaktované časopisy jsou v rámci svých oborů řazeny do žebříčků podle různých metrik a dělí se do čtyř kvartilů. Ty nejlepší se nacházejí v prvním kvartilu.

Právě do této elitní skupiny se řadí všechny časopisy, ve kterých se podařilo publikovat Martinu Markovi, Zbyňku Prokopovi, Janu Veleckému a Janu Mičanovi z Loschmidtových laboratoří. Jan Velecký, pro kterého je přijetí jeho prvoautorského článku podmínkou k ukončení doktorského studia, to v nadsázce přirovnal k milníkům, jakými jsou pro člověka první úsměv, první slovo, první školní den, první školní jednička či pětka. Jeho kolega Michal Vašina, který se nedávno rovněž radoval z publikace v mezinárodním prestižním časopise Chem Catalysis, přirovnal proces vydání článku ke zrání vína. Stává se, že vědci musí článek přepisovat a pilovat i několik let, než je „výběr z hroznů“ přijat k publikaci.

Konkrétně přijaté rukopisy popisují katalytický mechanismus enzymu luciferasy, vylepšení enzymů degradujících plasty proteinovým inženýrstvím, mikrofluidní platformu pro sledování enzymatických reakcí a vývoj nové databáze pro předpověď vlivu mutací na rozpustnost proteinu.

Prof. Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve své gratulaci na sociálních sítích spočítal, že při stávajících vědeckém výkonu týmu je pravděpodobnost současného přijetí 4 článků v prestižních časopisech 0.09 %, a podobný úkaz tedy můžeme očekávat opět za 384 let. Všem autorům gratulujeme a přejeme, aby prolomili statistiku a brzy oslavili další podobné úspěchy.

LL success

 

 

 

 

 

 

Oslava úspěchu výzkumných týmů, 11. 11. 2022 – zleva Michal Vašina, Jan Velecký, Jan Mičan, Zbyněk Prokop, Martin Marek