Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získalo unikátní grant v hodnotě téměř 700 milionů korun. Grant je určen na vybudování nového výzkumného týmu, který bude tvořit zhruba 220 výzkumníků. Ti se budou společně zaměřovat na výzkum stárnutí a s ním souvisejících chorob, zejména forem nádorů, chronického zánětu a degenerativních onemocnění mozku a srdce. Projekt s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (zkr. ENOCH) obdržel grant ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Hlavním vědeckých cílem projektu je vytvořit společný výzkumný program, který se bude zaměřovat na výzkum stárnutí a souvisejících chorob, především forem nádorů, chronického zánětu a degenerativních nemocí. Projekt představuje mezník v regionální spolupráci sjednocením pěti nejlepších moravských výzkumných center na translační medicínu. Do projektu bude zapojeno více jak 220 výzkumníků z FNUSA-ICRC, které je hlavním příjemcem projektu, Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci (IMTM), Regionálního centra aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu (RECAMO), Neurologické kliniky Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc a z Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě v Ostravě (BCRG). Výzkumní pracovníci budou podle své odbornosti rozděleni do čtyř hlavních výzkumných programů. Jedná se o skupinu Stárnutí a rakovina, která bude zkoumat vztah nádorových onemocnění a stáří. Druhá skupina s názvem Stárnutí a chronické záněty se zaměří na výzkum chronických zánětů spojených s buněčným stárnutím. Skupina Degenerativní procesy ve stáří se bude věnovat výzkumu některých z nejčastějších degenerativních onemocnění mozku a srdce. Poslední skupina Modulace stárnutí se v rámci výzkumu zaměří na přístupy k posílení zdravého stárnutí a metody pro zpomalení procesu stárnutí.

Díky projektu, který bude realizován v letech 2018 – 2023, se vytvoří unikátní platforma pro špičkové vědce na Moravě, v rámci které budou výzkumníci komunikovat a propojovat své znalosti a zkušenosti týkající se problematiky stárnutí a s ním souvisejících poruch. „Výzkum bude prováděn mezinárodní odborníky v České republice, což více posílí dlouhodobé vazby se stávajícími výzkumnými spolupracovníky, jako je například Mayo Clinic a University of Montreal, a také bude vytvářet a podporovat vztahy nově vzniklé nebo ty, které teprve vzniknou, například s Brain Research Institute v Jižní Koreji a University of Melbourne,“ uvedl šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin. Česká populace stárne a tento trend bude dál pokračovat. Lidé ve věku 65 let v současnosti tvoří pětinu populace. Podle ČSÚ počet obyvatel České republiky vloni přesáhl hranici 10,6 miliónu, přičemž dva miliony z toho tvoří senioři. Podle odhadů se má navíc poměr počtu osob starších 65 let v porovnání s osobami v produktivním věku do roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent. Podle odborníků by navíc pokroky v lékařské péči v relativně blízké budoucnosti umožnili lidem ve vyspělých zemích dožívat se i kolem 120 let. „Dnešní svět čelí nebývalým demografickým změnám spočívající zejména ve stárnutí obyvatelstva, které spolu s nově se objevujícími nemocemi souvisejícími s věkem představuje významnou výzvu pro zdravotnictví, ekonomiku a společnost jako celek,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík. „Díky tomuto novému projektu se zlepší naše chápání stárnutí, vyvinou se nová preventivní, diagnostické a léčebná řešení pro poruchy související s věkem, které umožní, aby společnost začala považovat stárnutí za výhodu, nikoliv za přítěž,“ dodal Pavlík.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) je prestižní mezinárodní projekt, který byl založen v roce 2011 v České republice. Mezinárodní centrum, které je financováno převážně z národních a mezinárodních grantů, se zaměřuje na výzkum onemocnění srdce a mozku s cílem nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu. V současnosti se na aktivitách FNUSA-ICRC podílí více než 300 výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20. zemí Evropské unie. Kromě toho FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumech na mezinárodním poli s vědci a akademickými institucemi po celém světě. Spolupracuje například s University of California San Diego, University of South Florida, Mayo Clinic, Lékařskou univerzitou ve Vídni, švédským Karolinska Institutet nebo se dvěma fakultními nemocnicemi v Číně.

Projekt s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (zkr. ENOCH) obdržel grant v hodnotě téměř 700 milionů korun ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Hlavním vědeckých cílem projektu je vytvořit společný výzkumný program, který se bude zaměřovat na výzkum stárnutí a souvisejících chorob, především forem nádorů, chronického zánětu a degenerativních nemocí.

Do projektu, který bude realizován v letech 2018–2023, bude zapojeno zhruba 220 výzkumníků z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), které je hlavním příjemcem projektu, a také z Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci (IMTM), Regionálního centra aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu (RECAMO), Neurologické kliniky Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc a z Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě v Ostravě (BCRG). Výzkumní pracovníci budou podle své odbornosti rozděleni do čtyř hlavních výzkumných programů.

Díky projektu se vytvoří unikátní platforma pro špičkové vědce na Moravě, v rámci které budou výzkumníci komunikovat a propojovat své znalosti a zkušenosti týkající se problematiky stárnutí a s ním souvisejících poruch. Vedoucím celého realizačního týmu bude šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

ENOCH Grant FNUSA-ICRC

The New England Journal of Medicine Logo

Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC a Komplexního cerebrovaskulárního centra FNUSA, se podílel na významné celosvětové studii týkající se farmakologické léčby opětovně se vracející mozkové mrtvice.

Výsledky této studie, na které se Robert Mikulík podílel nejen jako spoluautor, ale i jako člen řídicí rady, která stanovila postup studie a řídila její správný průběh, zveřejnil koncem května jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů na světě – The New England Journal of Medicine, současně s její prezentací na konferenci Evropské iktové organizace ve švédském Göteborgu. Jedná se o publikaci s dosud nejvyšším impakt faktorem v historii FNUSA-ICRC – IF 72,406. Dosud publikované vědecké články autorů z FNUSA-ICRC s nejvyšším impakt faktorem byly vydány v časopisech Chemical Reviews (IF 45,661), JAMA (IF 30.026) a Cell (IF 28.710).

Animální Centrum FNUSA-ICRC v květnu uspořádalo na půdě Ústavu translační a molekulární medicíny Palackého univerzity v Olomouci workshop s názvem TSE: IntelliCage, PhenoMaster & MotoRater. Účastníci měli možnost dozvědět se více o fenotypických praktikách hlodavců, sdílet své zkušenosti a vytvářet nové možnosti spolupráce. Workshopy byly součástí projektu RIAT-CZ (ATCZ40) podporovaného programem INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, který si klade za cíl podporovat přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.

Animální Centrum FNUSA-ICRC v květnu uspořádalo na půdě Ústavu translační a molekulární medicíny Palackého univerzity v Olomouci workshop

Mezinárodního centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se v polovině května zúčastnilo 3. ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace v pavilonu P na brněnském výstavišti.

Cílem veletrhu bylo poskytnout univerzitám, výzkumným organizacím, inovativním firmám, vědcům a studentům platformu propropojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň pomoci k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.
Na letošním, třetím ročníku FNUSA-ICRC představilo výsledky své práce a novinky jak zástupcům z oboru, tak i investorům a partnerům. Součásti expozice byla i prezentace preventivního programu HOBIT Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC, který informoval zejména studenty středních škol o mozkové mrtvici, jejich příznacích a správné reakci na ně.

Zástupci Mezinárodního centra klinického výzkumu se zúčastnili i doprovodného programu veletrhu, který zahrnoval odborné konference ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými organizacemi, tematické konference ve spolupráci s inovativními firmami, svazy, asociacemi a klastry, fóra ve spolupráci s vystavovateli a B2B akce pro získávání nových kontaktů

Veletrhu Věda Výzkum Inovace - FNUSA-ICRC - Foto 1
Veletrhu Věda Výzkum Inovace - FNUSA-ICRC - Foto 2
Veletrhu Věda Výzkum Inovace - FNUSA-ICRC - Foto 3
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. FNUSA-ICRC

Cenu rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu obdržel v půlce května na slavnostním akademickém obřadu Dies academicus molekulární biolog doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D., vedoucí našeho výzkumného týmu Genome Integrity, který také působí na Lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Doc. Krejčí se dlouhodobě věnuje výzkumu regulačních procesů podílejících se na udržení integrity genetické informace buňky, na opravě poškozené genetické informace a dopadu těchto procesů na vznik i zamezení rozvoje nádorů.

Hned dvě ocenění za nejlepší kardiologické publikace uveřejněné v předchozím roce – To nejlepší z české kardiologie, získal na letošním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., vedoucí výzkumného týmu Akutní koronární syndromy FNUSA-ICRC. První místo obdržel jako 1. spoluautor za publikaci studie PRAGUE-18, jejíž vedoucí je prof. Zuzana Moťovská Ph.D. z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Tato studie srovnává nové léky proti srážení krve u pacientů s akutním infarktem myokardu, kterým lékaři operativně opravili zúžená místa či úplně uzavřeli věnčité tepny zásobující srdeční sval. Třetí místo pak MUDr. Hlinomaz získal za spoluautorství na publikaci výzkumu, v rámci kterého odborníci srovnávali dvě metody léčby restenózy ve stentu. Obě publikace, na kterých se jako spoluautor podílel MUDr. Hlinomaz, byly zveřejněny v prestižních zahraničních vědeckých časopisech. Článek o studii PRAGUE-18 vyšel v Journal of the American College of Cardiology (JAAC), studie o léčbě restenózy v časopise Circulation: Cardiovascular Interventions.

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

V centru Brna se v úterý dopoledne uskuteční tzv. Smajlíkový pochod proti mozkové mrtvici. Průvod odstartuje v 11. hodin u vchodu Leitnerova Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, končit pak bude na Mendlově náměstí. Cílem dvouhodinového pochodu, během kterého účastníci projdou centrem města, bude informovat kolemjdoucí o mrtvici a především správné reakci na její příznaky. Součástí osvětové akce bude i odpolední interaktivní přednáška.

Smajlíkový pochod proti mozkové mrtvici se koná při příležitosti Dne boje proti mozkové mrtvici, který si každoročně připomínáme 15. května. Netradiční osvětová akce, kterou pořádá preventivní program HOBIT a Cerebrovaskulární výzkumný tým Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) má za cíl poučit laickou veřejnost o mozkové mrtvici, především pak o jejich příznacích a správné reakci na ně.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice v Česku ročně postihne 25 000 osob. Celosvětově pak představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí a nejčastější příčinu trvalé invalidity. „Efektivní léčba přitom existuje a první pomoc zvládne i dítě. Proto jsme pro veřejnost letos připravili skvělý program, díky kterému se i laik může naučit, jak na tento akutní stav zareagovat,“ popsala koordinátorka preventivních akcí Hana Pokorná, která patří mezi hlavní organizátory průvodu. Od 11. do 13. hodin účastníci absolvují zhruba čtyřkilometrový pochod plného žlutých balónků se symbolem proti mrtvici, (smajlíkem se skleslým ústním koutkem), který započne v Leitnerově ulici, následovat bude přes hlavní nádraží, Zelný trh, ulici Česká, Náměstí Svobody a poté přes ulici Pekařská na Mendlovo náměstí. Na odpoledne organizátoři připravili v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny a jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu interaktivní přednášku. „Od 15. hodin bude v 6. patře budovy B1 probíhat přednáška, díky ní se každý naučí rozpoznat příznaky mrtvice a srdečního infarktu a také to, jak na ně správně zareagovat. Kromě toho se budeme věnovat i rizikovým faktorům a prevenci. Součástí přednášky je i třicetiminutová diskuse s lékařem,“ doplnila program Hana Pokorná s tím, že lidé stále vědí málo o příznacích mozkové mrtvice a srdečního infarktu.

Vstup na přednášku je zdarma. Preventivní akce na osvětu o cévní mozkové příhodě pořádá Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC již 5 let. V předchozích letech byly při této příležitosti připraveny infostánky, například v nákupních centrech nebo v knihovně, kde měli zájemci možnosti nechat si změřit krevní tlak. Organizátoři pochodu, který je letošní novinkou, doufají, že akce vzbudí zájem a o tomto závažném onemocnění se podaří informovat co nejvíce lidí. Další informace týkající se i toho, jak se pochodu či přednášky zúčastnit, je možné získat na webových stránkách preventivního programu HOBIT – www.projekthobit.cz.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) je prestižní mezinárodní projekt, který byl založen v roce 2011 v České republice. Mezinárodní centrum, které je financováno převážně z národních a mezinárodních grantů, se zaměřuje na výzkum onemocnění srdce a mozku s cílem nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu. V současnosti se na aktivitách FNUSA-ICRC podílí více než 300 výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20. zemí Evropské unie. Kromě toho FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumech na mezinárodním poli s vědci a akademickými institucemi po celém světě. Spolupracuje například s University of California San Diego, University of South Florida, Mayo Clinic, Lékařskou univerzitou ve Vídni, švédským Karolinska Institutet nebo se dvěma fakultními nemocnicemi v Číně.

Vedoucí výzkumného týmu Biostatistika FNUSA-ICRC Mgr. Silvie Bělašková, PhD. se koncem dubna zúčastnila 70. ročníku konference Annual AAN Meeting v Los Angeles (USA) zaměřující se na neurologii, kde se jí podařilo navázat spolupráci s ředitelkou UW Medicine Headache Center v Seattlu – s Natalií Murinovou M.D., M.H.A. Lékařské centrum v Seattlu disponuje rozsáhlou databází pacientů, kteří se léčí s migrénami, bolestmi hlavy či chronickými bolestmi hlavy. Právě tu bude biostatistické oddělení v rámci nové spolupráce analyzovat. Natalie Murinova rovněž přijala pozvání přijet k nám do Brna, kde bude prezentovat nejnovější výsledky své práce a novinky z oblasti neurologického výzkumu.

Vedoucí výzkumného týmu Biostatistika FNUSA-ICRC Mgr. Silvie Bělašková

Kardiologický výzkum se koncem dubna intenzivně diskutoval na Lékařské univerzitě ve Vídni, zakládajícím členem Alma Mater Rudolphina, jejíž historie sahá až do roku 1365. Zástupci výzkumných týmů FNUSA-ICRC věnujících se kardiologickému výzkumu řešili možnosti spolupráce s klinickým kardiologickým oddělením a oddělením pro kardiochirurgii. Potenciál spolupráce lze spatřit v Intervenční kardiální elektrofyziologii, Akutním koronárním syndromu, Biomedicínském inženýrství a Jaderné kardiologii.